7 Kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób takich jak: rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.

Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest: Our planet, our health - Nasza planeta, nasze zdrowie.

serce na tle mapy świata i czerwono białych barw z napisem World Health Day

 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wskazuje, że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych, a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach lub kotłach domowych oraz drewna w nieefektywnych kominkach. Udział emisji z ogrzewania indywidualnego w emisji ogółem, w zależności od substancji i obszaru, waha się od 89% do 99%.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc to placówka zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego, ale także zajmująca się szeroko pojętą profilaktyką tych chorób.

Podkreślić trzeba fakt, że ze złą jakością powietrza, związany jest wzrost zachorowalności oraz umieralności ludności na choroby, układu oddechowego, układu krążenia oraz nowotwory. Z perspektywy oddziaływania na zdrowie, istotne są cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (pył zawieszony PM10 i PM2,5). Cząstki o tak małej średnicy są w większości zatrzymywane w nosie, ale mniejsze z nich mogą docierać do gardła, a nawet do tchawicy. Cząstki o średnicy 1 – 5 μm mogą przenikać do oskrzeli i oskrzelików. Cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 1 μm docierają do pęcherzyków płucnych, skąd mogą przenikać do krwioobiegu. Szczególnie narażonymi grupami są dzieci (także w okresie prenatalnym), osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze.