ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 721 68 16 wew. 816

Gabinety lekarskie  89 721 68 18 wew. 818

Sekretarka medyczna 89 532 29 47  wew. 947

Sala intensywnej terapii -  89 721 68 24 wew. 824

Lekarz anestezjolog 789 809 726

 

To wyspecjalizowany oddzia? zajmuj?cy si? podtrzymywaniem funkcji ?yciowych oraz leczeniem chorych w stanach zagro?enia ?ycia, spowodowanych potencjalnie odwracaln? niewydolno?ci? jednego lub kilku podstawowych uk?ad?w organizmu, w szczeg?lno?ci oddychania i kr??enia.

Dysponuje czterema stanowiskami wyposa?onymi w specjalistyczny sprz?t i aparatur? medyczn?, kt?re umo?liwiaj? leczenie pacjent?w w stanach zagro?enia ?ycia i wymagaj?cych ci?g?ego monitorowania funkcji ?yciowych. Sprz?t i wyposa?enie nale?? do najnowocze?niejszych technologii medycznych.

Bezpo?rednia dost?pno?? stanowisk intensywnej terapii zapewnienia kompleksow? i fachow? opiek? nad pacjentami. Usytuowanie oddzia?u umo?liwia sprawn? komunikacj? z blokiem viagra, izb? przyj??, pracowniami diagnostycznymi oraz innymi oddzia?ami szpitalnymi.

?wiadczenia zdrowotne udzielane przez Oddzia? Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • kwalifikacja do lasix-info.net prowadzenie znieczulenia chorych poddawanych zabiegom operacyjnym
  • diagnostyka i leczenie chorych z potencjalnie odwracaln? wydolno?ci? narz?d?w, kt?rzy wymagaj? monitorowania i wspomagania funkcji ?yciowych.

 

oaiit