Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pulmonologia.olsztyn.pl

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej ?ustaw? o dostępności cyfrowej?, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz struktur? dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko - Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

    Data publikacji strony internetowej: 2021-08-03.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów w artykułach nie posiadaj? tekstu alternatywnego.

Powodem wyłączenia - filmy  i załączniki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-03.

Dostępność architektoniczna

WMCCP w Olsztynie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Warmińsko ? Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie składa się z kilku obiektów świadczących usługi medyczne, są to:

Budynek Administracji i Dyrekcji Szpitala - bryła A

Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Wewnątrz znajdują sią schody, brak windy. Możliwość wejścia od Bryły AC.

Budynek Główny  bryła AC

Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Wewnątrz znajduje się dźwig osobowy. W budynku bezpośrednio za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje si? szatnia, której pracownicy dostarczaj? informacji głosowej na temat rozkładu pomieszczeń budynku oraz o ?świadczonych w nim usługach. W budynku z prawej strony jest portiernia, która w razie potrzeby kieruje pacjentów i pomaga obsłuży biletomat.

Budynek Przychodni Specjalistycznej ? bryła AC

Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Budynek jest wyposażony w wew. platform? dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomoc? z poziomu wejścia można dostać się  na pierwsze piętro gdzie mieszczą się poradnie. Rejestracja jest prowadzona na niskim parterze do której można wejść schodami lub pojechać pochylnią. Na parterze znajduje się wejście do windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Budynek Laboratorium, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Gruźlicy - Bryła D

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w wew. platformę dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomoc? z poziomu wejścia można dostać się na wyższe kondygnacje.

Budynek Administracji - willa

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w domofon do przywołania personelu. Przy drzwiach na ścianie jest telefon służący do kontaktu i przywołania pracownika W-MCCP.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego każdego budynku można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla pacjentów pomieszczeń?. Na korytarzach rozlokowane s? tablice informacyjne. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie si1) osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w wew. Platformą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomocą z poziomu wejścia można dostać się na parter gdzie mieści się Kancelaria W-MCCP. Na parterze znajduje się wejście do windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Winda jest wyposażona w wypukły panel numeracji przycisków dla osób słabowidzących i niewidomych.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje si? na parterze obok rejestracji do Pracowni Tomografii Komputerowej.

Opis dostosować, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W W-MCCP w Olsztynie nie ma pętli indukcyjnych. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obok budynku znajduje się parking, na którym jest kilka ogólnodostępnie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością  - wydzielone i odpowiednio oznakowane

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń? można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021.poz. 573 ze zm.  )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Ponichtera, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwonić na numer telefonu

89 532 29 43, 661944527

Wniosek o zapewnienie dostępności

Gdy osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, może złożyć do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Wniosek może złożyć także przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład rodzic.

We wniosku trzeba  wykazać interes faktyczny.

Co powinien zawiera? wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek powinien zawiera?:

    dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,

    opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,

    informacje, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dostępności. Jeżeli wymaga to więcej czasu, podmiot może wydłuży realizację wniosku do 2 miesięcy, jednak musi o tym niezwłocznie powiadomić osobę, która złożyła wniosek.

Formularz wniosku znajduje si? w załączniku. Wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP , maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres 10-357 Olsztyn ul. Jagiellońska 78

Skarga na brak dostępności

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności pomimo złożenia wniosku, można złożyć skargę na brak dostępności do Dyrektora W-MCCP w Olsztynie. Trzeba to zrobi? w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłyną termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Co powinna zawiera? skarga na brak zapewniania dostępności

Skarga powinna zawiera?:

    dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,

    opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

    sposób kontaktu ze skarżącym.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Jeżeli osoba skarżąca załączy do skargi wcześniej złożony wniosek o zapewnienie dostępności, wystarczy, ?e w skardze wskaże dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe.

Skarga powinna zostać rozpatrzona możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak jej przedmiot będzie bardziej skomplikowany, termin ten może zostać wydłużony do miesiąca. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, rozpatrzenie skargi powinno trwać nie dłużej niż dwa miesiące. Powyższe terminy liczone są od dnia, w którym zostanie doręczona skarga.

Formularz skargi znajduje się w załączniku. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP, maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzeb? otrzymania informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie p??niej ni? w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja ??dania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy ni? 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji Żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Skarga na brak dostępności.docx)Skarga na brak dostępności.docx62 kB2023-01-27
Pobierz plik (Wniosek o zapewnienie dostępności.docx)Wniosek o zapewnienie dostępności.docx28 kB2023-01-27