Zasady Przyjęcia Do Szpitala

 

 1. Dokumenty, kt?re powinien zabra? ze sob? ka?dy pacjent zg?aszaj?cy si? do izby przyj?? lub na porad? lekarsk?:                                                                                     
  • skierowanie od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty) lub kart? informacyjn?   wypisu ze szpitala zawieraj?c? wpis kieruj?cy pacjenta do naszej plac?wki;             
  • dokument potwierdzaj?cy to?samo??;      
  • dokumentacj? leczenia ? wyniki bada?, zdj?cia RTG klatki piersiowej, karty informacyjne dotycz?ce przebytego leczenia.
 2. Przy przyj?ciu do szpitala wskazane jest, aby w celu prze?pieszenia przyj?cia do Szpitala Pa?stwo byli ubrani w dres.
 3. Do Szpitala nale?y zabra? ze sob? pid?am?, szlafrok, r?cznik, obuwie domowego, obuwie antypo?lizgowe do u?ytku w kabinie prysznicowej oraz przybory toaletowe itp.
 4. Pacjenci przyjmowani na Oddzia? Rehabilitacji Pulmonologicznej  z O?rodkiem Rehbilitacji Dziennej powinni zabra? ze sob? dres i obuwie sportowe. Odzie? osobista pacjent?w powinna by? przechowywana w magazynie szpitalnym. Magazyn szpitalny jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8:00 ? 14:00. W dni wolne od pracy magazyn odzie?y obs?uguje pracownik portierni.

UWAGA: Wszelkie warto?ciowe przedmioty nale?y zostawi? w domu lub w depozycie plac?wki medycznej, poniewa? szpital nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione w szafkach przy ???ku.

 

REGULAMIN POBYTU

 1. Pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzi? poza obr?b oddzia?u i Szpitala;

 2. W porze obchod?w lekarskich oraz zabieg?w pacjent powinien przebywa? w oddziale;

 3. Nale?y stosowa? si? do indywidualnych zalece? lekarza, piel?gniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, piel?gnacji oraz ?ywienia;

 4. Nale?y dba?, aby swoim zachowaniem nie zak??ca? spokoju innym chorym;

 5. Nale?y przestrzega? ciszy nocnej w godzinach 22:00 ? 6:00;

 6. Nale?y szanowa? w?asno?? Szpitala oraz innych pacjent?w;

 7. Nie wolno uprawia? gier hazardowych;

 8. Nie wolno pali? papieros?w i pi? alkoholu;

 9. Nale?y przestrzega? zasad bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego i bhp;

 10. Nie wolno manipulowa? aparatur? medyczn?, urz?dzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi;

 11. Nie nale?y u?ywa? aparat?w kom?rkowych w pobli?u aparatury elektronicznej.

UWAGA: Warmi?sko - Mazurskie Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie posiada P?ATNY PARKING. Zasady korzystania z parkingu oraz ceny znajduj? si? w za??cznikach zamieszczonych poni?ej.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Regulamin korzystania z parkingu w W-MCChP w Olsztynie.pdf)Regulamin korzystania z parkingu w W-MCChP w Olsztynie.pdf157 kB2019-01-21
Pobierz plik (Cennik opłat za parking.pdf)Cennik opłat za parking.pdf122 kB2019-01-21