Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia pr?tka gru?licy 89 532-29-34

Pracownia analityczna 89 532-29-51

Pracownia bakteriologiczna 89 532-29-29

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi : 89 532 29 30

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium Analityczne z Pracowniami:

- Biochemii    

- Immunochemii

- Hematologii z Koagulologi?

- Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi

- Analityki Og?lnej

Badania Chor?b Autoimmunologicznych

Laboratorium Bakteriologiczne z Pracowniami:

- Pr?tka Gru?licy

- Bakteriologii

Laboratorium oferuje us?ugi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym. Wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki og?lnej, immunochemii (hormon?w, marker?w chor?b nowotworowych), badania immunologii transfuzjologicznej, bada? mikrobiologicznych oraz biologii molekularnej z zakresu gru?licy i COVID -19.

?wiadczy us?ugi w zakresie posiewu i identyfikacji drobnoustroj?w tlenowych, beztlenowych oraz grzyb?w, oznaczenia wra?liwo?ci na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych szczep?w z okre?leniem mechanizm?w oporno?ci oraz wykrywaniem gen?w oporno?ci.

W wysoko specjalistycznej Pracowni Bada? Chor?b Autoimmunologicznych wykonywane s? badania przeciwcia? przeciwj?drowych ANA, ANCA metod? immunofluorescencji po?redniej (II FT), kt?ra jest z?otym standardem badania AN A oraz testy typu Immunoblol.

Na analizatorze Phadia 100 wykonywane s? badania alergologiczne metod? ImmunoCAP - powszechnie uznawan? jako z?oty standard w diagnostyce alergologicznej ?in vitro?: phadiatop, specyficzne IgE (do 56 alergen?w), komponenty alergenowe, tryptaza.

Laboratorium wsp??pracuje m. in. z:

- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie

- Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie

- Referencyjnym Laboratorium Pr?tka w Instytucie

- Zak?adem Patomorfologii WSS w Olsztynie

- Instytut Gru?licy i Chor?b P?uc w Warszawie

W trosce o jako?? i wiarygodno?? uzyskiwanych wynik?w prowadzona jest ci?g?a wewn?trzlaboratoryjna kontrola na ka?dym etapie badania, jak r?wnie? zewn?trzlaboratoryjna: krajowa i mi?dzynarodowa kontrola jako?ci bada? po?wiadczona za?wiadczeniami i certyfikatami jako?ci. Stosowane s? metody diagnostyczne zalecane przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i EUCAST.

 

Laboratorium DDL dysponuje wysokiej klasy aparatur? analityczn? i bakteriologiczn?, m.in.

 • Cobas 6000 Roche,
 • Sysmex XN-1000 (RET) Pure
 • ACL TOP 300 CTS WERFEN,
 • ABL90flex Radiometer,
 • Cobas u411 Roche,
 • Phadia100,
 • EuroBlot One Euroimmun- analizator do immunoblot?w ANA, ANCA,
 • AP BLOT ELITE-TH mod.A1- the best drugs for asthma alergologicznych
 • analizator Erytra Eflexis Grifols- badania immunologii transfuzjologicznej,
 • 2 systemy do wykrywania DNA pr?tk?w gru?licy ProbeTec ET i GeneXpert (z mo?liwo?ci? wykrywania: karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP ? 1, OXA 48; toksyny B, binarnej, szczep?w hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridridium dificille,, wirusa grypy A,B RSV oraz A.B, A/H1N1 i Norowirusa),
 • szybkim systemem hodowlanym BACTEC MGIT 960 TB
 • systemem do hodowli krwi i p?yn?w ustrojowych BACTEC 9050
 • mikroskopem fluorescencyjnym

Personel Dzia?u Diagnostyki Laboratoryjnej to zesp?? do?wiadczonych i wykwalifikowanych:

 • diagnost?w laboratoryjnych (ze specjalizacj? z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i mikrobiologii)
 • technik?w analityki medycznej.

 ?WIADE  swIAD