PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Kontakt:

Rejestracja  i pracownia Tomografii Komputerowej s? czynne od poniedzia?ku do pi?tku 

Poniedzia?ek: od 07:30 do 17:00

Wtorek: od 07:30 do 15:00

?roda: od 07:30 do 19:00

Czwartek: od 07:30 do 15:00

Pi?tek: od 07:30 do 17:00

pod numerem telefonu - 89 532 29 36

 

 

Tomograf komputerowy w szpitalu

 

Pracownia dysponuje 64 - rz?dowym tomografem komputerowym Revolution EVO. Umo?liwiaj?cym uzyskanie 128 warstw podczas jednego obrotu lampy. Wykorzystanie najnowszej technologii (ASIR-V) pozwala na redukcj? dawki promieniowania przy zachowaniu najwy?szej jako?ci obrazu. Dzi?ki szerokim mo?liwo?ciom technicznym i bogatemu oprogramowaniu tomograf pozwala na wydajn? i skuteczn? diagnostyk? obejmuj?c? min.

  • ocen? p?uc (Lung VCAR)
  • ocen? jelita grubego (Calon Vcarec)
  • badanie w?troby (Hepatic VCAR)
  • analiz? bada? onkologicznych (Oncoquant i brand viagra)
  • analiz? krwiak?w i t?tniak?w m?zgu (Stroke VCAR)

Przy pomocy urz?dzenia mo?liwe jest wykonywane zaawansowanych bada? serca, a tak?e wykonywanie biopsji cienkoig?owej i gruboig?owej.

Badanie trwa oko?o 20 minut a jego czas opisu to ok. 21 dni.