ODWIEDZINY

Szanowni Pacjenci i Odwiedzaj?cy

W trosce o Pa?stwa bezpiecze?stwo bardzo prosimy o zapoznanie si? z podanymi informacjami.

Organizacja odwiedzin pacjent?w przebywaj?cych w oddzia?ach szpitalnych w Warmi?sko-Mazurskim Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia i G??wnego Inspektora Sanitarnego:

 1. Odwiedziny pacjent?w mo?liwe s? we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 20.00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach za zgod? personelu medycznego. Odwiedziny nie mog? dezorganizowa? pracy w oddzia?ach.
 2. W Oddziale Intensywnej Terapii wprowadza si? odwiedziny wy??cznie po uprzednim um?wieniu i za zgod? lekarza dy?urnego oddzia?u.
 3. Odwiedziny pacjent?w przebywaj?cych w salach pooperacyjnych s? ograniczone i dozwolone tylko za zgod? personelu medycznego oddzia?u.
 4. Pacjenta mo?e odwiedza? jednoczasowo 1 osoba, a w szczeg?lnych sytuacjach 2 osoby. W salach wieloosobowych mog? przebywa? jednocze?nie ??cznie 2 osoby odwiedzaj?ce. Czas trwania odwiedzin wynosi 2 godziny dziennie, chyba ?e inne uwarunkowania uzasadniaj? jego skr?cenie.
 5. Niewskazane jest uczestnictwo w odwiedzinach dzieci poni?ej 10 roku ?ycia.
 6. Odwiedziny powinny przebiega? z zachowaniem zasad re?imu sanitarnego:
 • osoba odwiedzaj?ca nie mo?e mie? objaw?w infekcji, w tym m.in. kataru, kaszlu, gor?czki, b?lu gard?a
 • osoba odwiedzaj?ca zobowi?zana jest do umycia r?k oraz ich dezynfekcji,
 • podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zas?aniaj?cej usta i nos przez ca?y czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi rekomendacjami Ministra Zdrowia,
 • mo?liwe jest wykonywanie czynno?ci piel?gnacyjnych przy pacjencie przez osob? odwiedzaj?c?, po uprzednim na?o?eniu jednorazowego fartucha flizelinowego oraz dok?adnym umyciu i dezynfekcji r?k
 1. Ilo?? dostarczanych artyku??w (rzeczy osobistych, artyku??w ?ywno?ciowych, napoj?w, ?rodk?w higieny osobistej, itp.) powinna by? ograniczona do niezb?dnego minimum (wszystkie artyku?y powinny zmie?ci? si? w przy???kowej szafce pacjenta). Istnieje mo?liwo?? dostarczania ww. artyku??w do punktu informacyjnego Szpitala celem przekazania pacjentowi.
 2. Osoby odwiedzaj?ce musz? podporz?dkowa? si? wszystkim poleceniom i wskaz?wkom personelu szpitalnego. Na czas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabieg?w lub konsultacji, osoby odwiedzaj?ce zobowi?zane s? do opuszczenia sali.
 3. W sytuacjach dora?nych decyzje o ograniczeniu odwiedzin w oddziale podejmuje ordynator oddzia?u lub lekarz dy?urny.

 

Pacjentom i odwiedzaj?cym zabrania si?:

 • przebywania w stanie nietrze?wym,
 • palenia papieros?w na terenie szpitala,
 • manipulowania aparatur? medyczn?, urz?dzeniami i instalacjami: elektryczn?, gazow?, wentylacyjn? itp.,
 • stosowania u pacjent?w jakichkolwiek ?rodk?w i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej ?ywno?ci, bez wcze?niejszego uzgodnienia z lekarzem lub piel?gniark? rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mog? korzysta? z:

 • w?asnych  telefon?w kom?rkowych z ograniczeniem ich u?ytkowania w pobli?u aparatury medycznej,
 • sprz?tu RTV za odp?atno?ci? wed?ug obowi?zuj?cego cennika,
 • punkt?w us?ugowych, znajduj?cych si? poza oddzia?em, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddzia?u,
 • skrzynki pocztowej znajduj?cej si? przed wej?ciem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • p?atnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23