ODWIEDZINY

Zarządzenie

Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wprowadza się następujące zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie:

1.         Wstrzymuje się do odwołania odwiedziny pacjentów na Oddziale Alergologiczne - Pulmonologicznym oraz Klinice Pulmonologii. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odwiedziny pacjenta za zgodą Ordynatora / koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego wg zasad określonych poniżej.

2.         Podczas odwiedzin w sali chorego jednoczasowo może przebywać jedna osoba odwiedzająca, w czasie nie przekraczającym 30 minut. W sytuacjach szczególnych, po uzyskaniu zgody Ordynatora/Koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego, możliwe jest przebywanie w sali hospitalizacji do 2 godzin.

3.         Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z objawami infekcji układu oddechowego.

4.         Przed wejściem do oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie. Czynności te należy wykonać również przy wyjściu ze szpitala.

5.         Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest przez cały okres pobytu przebywać w masce zasłaniającej usta i nos.

6.         W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta w Szpitalu umożliwia się i wspiera pacjenta w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie systemów łączności.

7.         Odwiedzający nie stosujący się do zasad odwiedzin pacjentów mogą zostać zobowiązani przez personel do opuszczenia terenu szpitala.

 

Szanowni Pacjenci i Odwiedzający

W trosce o Państwa bezpieczeństwo bardzo prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami.

Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Odwiedziny pacjentów możliwe są we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 20.00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu medycznego. Odwiedziny nie mogą dezorganizować pracy w oddziałach.
 2. W Oddziale Intensywnej Terapii wprowadza się odwiedziny wyłącznie po uprzednim umówieniu i za zgodą lekarza dyżurnego oddziału.
 3. Odwiedziny pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych są ograniczone i dozwolone tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.
 4. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. W salach wieloosobowych mogą przebywać jednocześnie łącznie 2 osoby odwiedzające. Czas trwania odwiedzin wynosi 2 godziny dziennie, chyba że inne uwarunkowania uzasadniają jego skrócenie.
 5. Niewskazane jest uczestnictwo w odwiedzinach dzieci poniżej 10 roku życia.
 6. Odwiedziny powinny przebiegać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do umycia rąk oraz ich dezynfekcji,
 • podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami Ministra Zdrowia,
 • możliwe jest wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą, po uprzednim nałożeniu jednorazowego fartucha flizelinowego oraz dokładnym umyciu i dezynfekcji rąk
 1. Ilość dostarczanych artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) powinna być ograniczona do niezbędnego minimum (wszystkie artykuły powinny zmieścić się w przyłóżkowej szafce pacjenta). Istnieje możliwość dostarczania ww. artykułów do punktu informacyjnego Szpitala celem przekazania pacjentowi.
 2. Osoby odwiedzające muszą podporządkować się wszystkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. Na czas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabiegów lub konsultacji, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali.
 3. W sytuacjach doraźnych decyzje o ograniczeniu odwiedzin w oddziale podejmuje ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

 

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mogą korzystać z:

 • własnych  telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • płatnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23