Rada Społeczna W-MCCP

Przy Warmińsko - Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. W skład wchodzi 8 osób, w tym: Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący Rady Społecznej, a także członkowie: przedstawiciel Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa w liczbie 5 osób.

Skład obecnej Rady Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Centrum Chorób Płucw Olsztynie:

 • Tadeusz Politewicz - Przewodniczący Rady Społecznej
 • Grażyna Licznerska - Wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Sławomir Przybyliński
 • Piotr Żuchowski
 • Alicja Bojarska
 • Marcin Kulasek
 • Dariusz Nałęcz
 • Michał Pereszczako

   

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania dyrektorowi nagród,
  • rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem.
 2. Przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku.                                                                                         
 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie zespołu