Realizowane Projekty

 znaki_strona_www.png

TYTUŁ ZADANIA:

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc” dla torakochirurgii na lata 2023-2024 realizowanego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

OPIS PROGRAMU:

Program polega na zapewnieniu większej dostępności oraz poprawie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia raka płuc poprzez uzupełnienie oraz unowocześnienie sprzętu dla terakochirurgii wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia raka płuc.

CEL:

 • zwiększenie dostępu do badań i zabiegów prowadzonych nowoczesną aparaturą medyczną osób zagrożonych zachorowaniem na raka płuc,
 • obniżenie kosztów związanych z leczeniem raka płuc w skali kraju (dzięki leczeniu zmian wykrywanych we wczesnych stadiach rozwoju),
 • obniżenie umieralności z powodu raka płuc.

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Dofinansowanie: 2.641.450,00 zł

Całkowita wartość: 2.940.500,00 zł

Projekt w trakcie realizacji.

 

Logo Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga Polski i napis Rzeczpospolita PolskaWarmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

TYTUŁ projektu

„Doposażenie W-MCChP w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytym zakażeniu COVID-19, w celu zapewnienia mieszkańcom regionu opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia życia”.

Projekt polega na doposażeniu W-MCChP w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytym zakażeniu COVID-19, w celu zapewnienie mieszkańcom regionu województwa warmińsko-mazurskiego specjalistycznej opieki medycznej, odpowiedniej diagnostyki i rehabilitacji, a także niwelacji niedoborów w wyposażeniu w zakresie możliwości leczenia niewydolności oddychania u dorosłych oraz wzrost odporności Centrum na różne sytuacje kryzysowe.

 Cele szczegółowe:

- zapewnienie odpowiedniej diagnostyki oraz profilaktyki zdrowotnej mieszkańcom regionu (szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych, nowotworowych oraz cywilizacyjnych),

- zmniejszenie ryzyka powikłań po chorobie COVID-19 poprzez odpowiednio przeprowadzony proces rehabilitacji,

- niwelacja niedoborów na wyposażeniu w zakresie możliwości leczenia niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc,

- skuteczna diagnostyka i leczenie w przypadku zachorowania na różne choroby płuc w tym nowotwory płuc,

- poprawa efektów terapeutycznych poprzez prowadzoną diagnostykę we wczesnym stadium,

- zwiększenie wydolności fizycznej zależnej od czynności układu oddechowego oraz zwiększenia siły i wytrzymałości mięśniowej,

- zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej i zdolności podejmowania różnych czynności w życiu codziennym

- utrzymanie aktywności w życiu społecznym, w tym zawodowej,

- wzrost odporności Centrum na różne sytuacje kryzysowe.

 

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości RPWM.13.00.00, Numer i nazwa Działania: RPWM.13.02.00 Ochrona zdrowia, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

Całkowita wartość projektu: 3 122 077,03 PLN

Koszty kwalifikowalne: 2 993 561,64 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 128 515,39 PLN

Kwota dofinansowania: 2 541 533,82 PLN (tj. 84,9%)

Wkład własny: 452 301,12 PLN (tj. 15,1%)

 

Projekt w trakcie realizacji

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

znaki_strona_www.png

 

TYTUŁ ZADANIA:

"Program Badań w kierunku wykrywania raka płuca" realizowany w ramach Narodowej Strategfii Onkologicznej

OPIS PROGRAMU:  Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

CEL:

• zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,

• zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),

• obniżenie umieralności na raka płuca,

• obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),

• zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie: 285 000,00 zł

Całkowita wartość: 285 000,00 zł

Projekt w trakcie realizacji

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga Polski i napis Rzeczpospolita PolskaWarmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ projektu

„Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP-II”.

CEL:

 • Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług oraz zabezpieczenie tworzenia, gromadzenia i przetwarzania danych w Samodzielnym Publicznym Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc poprzez zmodernizowanie i rozbudowa systemu informatycznego o nowe moduły funkcjonalne, wyposażenie nowych stanowisk medycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych i komputerowych w Izbie Przyjęć oraz uruchomienie dwóch nowych e-usług (e-tłumacz, e-dietetyk).

Efektem osiągniętych celów będzie znaczące ułatwienie dostępu do usług, a także usprawnienie procesu obsługi świadczeń medycznych, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w sytuacjach epidemicznych poprzez minimalizowanie liczby kontaktów osobistych, zapewnienie pacjentom efektywniejszej opieki pozaszpitalnej oraz umożliwienie przeprowadzenia rozmów z tłumaczami w obecności lekarza, z poszanowaniem prawa do tajemnicy, intymności i godności pacjenta.

Wszystkie działania podjęte w ramach projektu podniosą poziom świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz dadzą pacjentom poczucie korzystania ze świadczeń w nowoczesnej, odpowiadającej na ich potrzeby placówce, która w największym stopniu dostosowuje się do wymagań dotyczących dostępności oraz współczesnych wymagań technologicznych.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie

Całkowita wartość projektu: 1 275 983,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 084 585,55 zł

Wkład własny Szpitala: 191 397,45 zł

Projekt zrealizowano, obecnie w okresie trwalości

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Logo Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga Polski i napis Rzeczpospolita PolskaWarmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Projekt realizowany w partnerstwie. Realizacja projektu wynika z sytuacji epidemicznej regionu.

TYTUŁ projektu:

„Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2”

CELE:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Regionu Warmii i Mazur w obecnej sytuacji epidemicznej wywołanej COVID19 w zakresie wymaganego dostępu do badań diagnostycznych i specjalistycznego leczenia.

Realizacji celu głównego służą określone w projekcie cele szczegółowe:

 • Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pacjentów i personelu pracowni diagnostycznych w zakresie oczyszczania i wymiany powietrza.

 • Zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego umożliwiającego postawienie szybkiego rozpoznania, tym samym niezwłocznego procesu diagnostyczno – terapeutycznego.

 • Zakup urządzeń zapewniających wdrożenie procedur ratujących życie pacjentów z ostra niewydolnością oddechową.

Realizacja założonych w projekcie celów zakłada ich oddziaływanie w perspektywie wieloletniej. Przewidziane do zakupu urządzenia spełniają wszystkie wymagania w zakresie zastosowanych w nich najnowszych rozwiązań technologicznych. Tym samym, otrzymane zostaną wysokie wskaźniki wolnego, technologicznego starzenia się urządzeń. Rodzaj i funkcjonalność zakupionych urządzeń zaspokoi przyjęte w projekcie cele związane z obecną sytuacją epidemiczną, ale także zagwarantuje ich pełne wykorzystanie w czasie wolnym od pandemii zgodnie z profilem prowadzenia głównej działalności Szpitala: diagnozowania i leczenia wszystkich chorób układu oddechowego. W efekcie realizacji Projektu nastąpi wzrost dostępności do specjalistycznych badań i specjalistycznego leczenia pulmonologicznego, objęcie pacjentów kompleksową i skoordynowana opieką, spadek późnych rozpoznań oraz spadek liczby zgonów wśród pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Opis sprzętu i aparatury:

 • Respirator 2 szt. - konieczne ze względu na prowadzenie oddechu zastępczego u pacjentów z niewydolnością oddechową. Jedyna metoda pomocy w przypadku rozwinięcia u pacjenta ostrej niewydolności oddechowej (tzw. ARDS) posiadany przez nas dotychczas respirator (1 szt.) jak i zamówiony do zakupu są respiratorami transportowym, umożliwiającymi ograniczone możliwości prowadzenia oddechu zastępczego, za to możliwe do użycia w trakcie transportu pacjenta w obrębie szpitala czy do środka transportu. Wnioskowane do zakupu respiratory pozwolą stworzyć w obrębie odcinka zamkniętego 2 profesjonalne stanowiska do prowadzenia oddechu zastępczego dla pacjentów z niewydolnością oddechową.

 • Aparat USG do gabinetu - stacjonarny - 1 szt. Badania naukowe potwierdzają obecność zmian w obrębie opłucnej i płuc, charakterystycznych dla koronawirusa. Takie badanie ma charakter wstępny, diagnostyczny dla wykluczenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak również będzie miało znaczenie przy obserwacji ustępowania zmian w obrębie układu oddechowego.

 • Aparat USG przenośny z wózkiem typu „laptop” - 1 szt.. - aparat łatwy 1/ do dezynfekcji, przeznaczony do diagnostyki w stanach nagłych, przy łóżku pacjenta, umieszczony byłby w części zamkniętej - obserwacyjnej, co umożliwiłoby wykonywanie badań pacjentom zakaźnym, bez konieczności ich transportu w obrębie szpitala.

 • Aparat Guardian 1 szt. - aparat do oczyszczania i wymiany powietrza w pracowni bronchoskopowej w trakcie pracy. Podczas badań endoskopowych drzewa oskrzelowego z uwagi na wytwarzany aerozol, zachodzi duże niebezpieczeństwo zakażenia drogą kropelkową. Stąd personel pracowni wykonuje badania w środkach ochrony indywidualnej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wymagane jest posiadanie urządzenia z odpowiednią klasą filtrów, wymieniającego w trybie ciągłym powietrze w pracowni.

 • EBUS oraz bronchofiberoskop – EBUS to badanie bronchofiberoskopowe z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową. Stanowi jedno z najnowocześniejszych metod diagnostycznych chorób dróg oddechowych. Bronchoskopia jest podstawowym badaniem diagnostycznym w pulmonologii, bez którego Szpital nie może się obejść.

 • Kardiomonitor 2 szt. z funkcją kapnografii oraz możliwości pomiaru inwazyjnego i nieinwazyjnego ciśnienia Kardiomonitory te stanowić będą wraz z respiratorami, kompletne wyposażenie stanowisk do monitorowania pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 • Komora laminarna – wyposażenie laboratorium wpisanego na ministerialną listę COVID19.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Wartość całości projektu: 12 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 285 000,00 zł

Aparaty do USG zakupione w ramach projektu.

Aparaty do USG zakupione w ramach projektu.

Aparaty do USG zakupione w ramach projektu.

Projekt zrealizowano, obecnie w okresie trwałości

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny    Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska  Warmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk         Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ projektu

„Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”

CEL:

 • Wzrost bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz rozwój e-usług poprzez rozbudowę istniejących zasobów serwerowych Szpitala, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, zwiększenie funkcjonalności istniejących rozwiązań oraz uruchomienie nowych e-usług (takich jak: e-krew, i followup).

Efektem osiągniętych celów będzie: zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnej decyzji, zwiększenie możliwości gromadzenia danych, wzrost bezpieczeństwa gromadzonych danych i minimalizacja ryzyka ich utracenia oraz usprawnienie pracy w jednostce. Wszystkie działania podniosą poziom świadczonych usług oraz dadzą pacjentom poczucie korzystania ze świadczeń w nowoczesnej, odpowiadającej na ich potrzeby placówce, która w jak największym stopniu dostosowuje się do wymagań dotyczących dostępności.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie

Całkowita wartość projektu: 951 651,00 zł

Kwota dofinansowania: 808 903,30 zł

Wkład własny Szpitala: 142 747,65 zł

Projekt zrealizowano, obecnie w okresie trwałości

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego    Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska  Warmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk         Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ projektu:

„Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia”

CEL:

 • Modernizacja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia.

Inwestycja obejmowała roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne wraz z ich wyposażeniem i dostawą aparatury medycznej. Nowo powstały pododdział posiada 10 sal z węzłem sanitarnym (z czego cztery przeznaczone są do diagnozowania i rozpoznawania obturacyjnego bezdechu sennego), pokój badań, gabinet zabiegowy, dyżurkę pielęgniarek, oraz inne niezbędne pomieszczenia.

Modernizacja Ośrodka zapewniła dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie zwiększenia wykrywalności i zmniejszenia śmiertelności z powodu przewlekłych i rzadkich chorób układu oddechowego oraz rzadkich nowotworów płuc. Pozwoliła także na podjęcie specjalistycznego leczenia pacjentów.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowita wartość projektu: 5 053 017,56 zł

Kwota dofinansowania: 4 244 537,75 zł

Wkład własny Szpitala: 808 482,81 zł

Projekt zrealizowano, obecnie w okresie trwałości

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego    Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska  Warmia i mazury Logo z napisem Zdrowe życie, czysty zysk         Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Tytuł projektu:

„Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie”

CELE:

 • Poniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc poprzez: rozbudowę ZSI (HIS), wdrożenie systemu kolejkowego, modernizację istniejącej serwerowni oraz sieci LAN, rozbudowę sieci wi-fi, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, zwiększenie funkcjonalności istniejących oraz uruchomienie nowych e-usług (takich jak: e-rejestracja (rozbudowa funkcjonalności), EDM (rozbudowa funkcjonalności), e-wywiad, e-zgoda, pakiet rehabilitacyjny, skargi/wnioski, wniosek o udzielenie informacji publicznej, wniosek o przygotowanie dokumentacji medycznej z archiwum, wniosek o sprostowanie dokumentacji medycznej, baza wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej dla podmiotów uprawnionych).

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez Internet, pozwoli na usprawnienie pracy oraz optymalizację procesu obsługi pacjenta, a także zmniejszy koszty wiązane z działalnością. Planowane rozwiązanie będzie w pełni przygotowane do integracji z platformą P1 w zakresie: recepty, skierowania, zdarzenia medycznego i powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazywania do systemu centralnego.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie

Całkowita wartość projektu: 3 767 921,11 zł

Kwota dofinansowania: 3 202 732,94 zł (tj. 85 % wartości projektu)

Wkład własny Szpitala: 565 188,17 zł (tj. 15 % wartości projektu)

Projekt w trakcie realizacji, obecnie w okresie trwałości

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  PRO POZIOM Kolor 01    znak barw rp poziom szara ramka rgb  warmia mazury kolor         unia uropejski fundusz rozwoju reg.2

TYTUŁ projektu:

„Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Chorób Rzadkich Układu Oddechowego”

CEL:

 • Uruchomienie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Chorób Rzadkich Układu Oddechowego z czterema salami jednołóżkowymi i węzłami sanitarnymi na cele badań bezdechu sennego.

W ramach inwestycji, polegającej na przebudowie pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku Szpitala i zakupie wyposażenia oraz aparatury medycznej, powstał nowoczesny Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Obturacyjnego Bezdechu Sennego z czterema salami spełniającymi wszystkie zalecane przez Towarzystwo Pulmonologiczne standardami diagnozowania i leczenia.

Ośrodek pozwoli na szybką i pogłębioną diagnostykę rzadkich chorób układu oddechowego, w tym rzadkich nowotworów płuc.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowita wartość projektu: 5 093 808,76 zł

Kwota dofinansowania: 4 244 534,75 zł

Wkład własny Szpitala: 808 482,81 zł (tj. ok. 17% wartości projektu)

Projekt zrealizowano

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

„Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych”

Celem projektu była rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala o wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących, świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony) oraz utworzenie systemu dydaktycznego, dedykowanego lekarzom i studentom uczelni medycznych.

Przedmiotem projektu było:

 1. Rozszerzenie o nowe funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) szpitala wraz z zakupem niezbędnego do zapewnienia jego stabilnego, szybkiego i prawidłowego funkcjonowania sprzętu.
  Dzięki temu uruchomiono:
  1. e-kancelarię, która zapewni obieg dokumentów poprzez wykorzystanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych do zarządzania dokumentacją Zespołu, e-kancelarię oparto na prowadzeniu elektronicznych rejestrów korespondencyjnych wewnątrz i na zewnątrz Szpitala,
  2. archiwum dydaktyczne dedykowane lekarzom oraz studentom wydziałów medycznych, zawierające anonimowe informacje na temat zgromadzonych danych medycznych prowadzonych hospitalizacji z przebiegiem procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
  3. e-encyklopedię pacjenta nt. najczęściej występujących chorób płuc, e-encyklopedia jest to narzędzie umożliwiające zapoznaje się za pomocą łączy internetowych z opisem pierwszych, niepokojących objawów przypisanych do poszczególnych jednostek chorobowych,
  4. aplikację na urządzenia mobilne z optymalizacją strony internetowej, uruchomiona aplikacja to maksymalizacja wykorzystania wdrażanej aplikacji e-pacjent w nowym zakresie e-usług świadczonych w formie elektronicznej.
 2. Rozszerzenie ucyfrowionej opieki nad pacjentem - wprowadzenie skanerów dokumentów, tabletów do rejestracji i weryfikacji informacji o pacjencie.
 3. Rozszerzenie interaktywnej strony internetowej umożliwiającej świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony).

 

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Łączne koszty projektu wyniósł 881 775,52 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85,00% tj. 749 509,19 zł, wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych (15%) oraz niekwalifikowanych (100%) wyniósł łącznie 132 266,33 zł.

Projekt realizowano w terminie 02.06.2013 do 30.06.2015 roku.

Projekt zrealizowano.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

"Rewitalizacja zabytkowego budynku głównego SPZGiChP w Olsztynie poprzez adaptację piwnic na cele medycznego zaplecza technicznego”

Budynek szpitala z lotu ptaka 

Inwestycja obejmowała adaptację niezagospodarowanych dotąd  przestrzeni piwnicznych budynku głównego na: archiwum  dokumentacji medycznej i administracyjnej, pomieszczenie  techniczne - sprężarkownię gazów medycznych z  modernizacją  instalacji ich rozprowadzenia oraz serwerownię i centralę telefoniczną  (adaptacja części przestrzeni piwnicznych na serwerownię i centralę  telefoniczną  przyczyniła się do realizacji założeń Ministerstwa  Zdrowia w kwestii e-pacjenta  poprzez zwiększenie pojemności  szpitalnej bazy informatycznej).

Serwisownia

Dzięki nowemu pomieszczeniu serwerowni znacznie zwiększono pojemność serwerów szpitala, co przyczyniło się nie tylko do rozbudowy sieci teleinformatycznej szpitala, ale również do zwiększenia sprawności obsługi pacjentów w Przychodni i Izbie Przyjęć. Cała inwestycja znacząco przyczyniła się również do zwiększenia sprawności elektronicznej obsługi pacjentów na oddziałach szpitalnych. Rozbudowa pojemności informatycznej serwerów umożliwiła także obsługę nowo otwartego, nowoczesnego Multimedialnego Centrum Konferencyjnego, które powstało przy szpitalu w 2014 roku. Centrum, z którego korzystać może jednorazowo 50 osób, wyposażone jest w nowoczesny system audiowizualny, wysokiej jakości nagłośnienie, symultaniczny system tłumaczeń językowych, system dystrybucji i transmisji sygnałów audio-wideo, system automatycznego sterowania oświetleniem, roletami oraz w sprzętem multimedialnym.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa IV - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.

Całkowita wartość projektu: 1 080 534,30 zł,

Kwota dofinansowania: 756 037,52 zł

Projekt zrealizowano

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

„Rozbudowa kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I - instalacja solarna) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie”

CEL:

 • Zamontowanie na dachu funkcjonalnej kotłowni na zrębki drewna.

 • Montaż instalacji solarnej przeznaczonej w okresie letnim do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Szpitala.

Powstanie i realizacja projektu całkowicie związana byłą z ochroną środowiska poprzez zmniejszenie wytwarzania gazów cieplarnianych przez Szpital. Do tej pory funkcjonująca kotłownia do ogrzania pomieszczeń jak i wody wykorzystywała w sezonie zimowym zrębki drewna, natomiast w sezonie letnim, gaz ziemny. Szpital, jako instytucja nastawiona na pro-ekologiczną działalność nieustannie dąży do wykorzystywania i wdrażania bardziej naturalnych i funkcjonalnych rozwiązań. Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu odnawialnych źródeł energii słonecznej zmniejszona została emisja gazów cieplarniach w środowisku. Projekt przyczynił się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zapewnieniu standardów opieki zdrowotnej dla pacjentów.

W wyniku wdrożenia projektu osiągnięte zostały m.in. następujące oszczędności średnio rocznie:

 •  gaz ziemny E (GZ-50): 4 718 m3

 •  redukcja emisji CO2:     9.266 kg

 •  koszty eksploatacyjne w sezonie letnim (ogrzewanie gazem) 41.058 zł.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa VI – Środowisko przyrodnicze, Działania 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 274 208,56 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 50%, tj.100 948,02 zł,
wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych (50%) oraz niekwalifikowanych (100%) wynosi łącznie 173 260,54 zł.

Projekt zrealizowano

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Logo LT PL RU (Program Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013)Logo Uni Europejskiej i napis The Programme is co-financed by the European Union 

TYTUŁ projektu:

„Zdrowe płuca dla wszystkich”

CEL:

 • Aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i budowanie długotrwałej współpracy między Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie a Municypalną Instytucją Służby Zdrowia “Miejski Szpital nr 3” w Kaliningradzie.

 • Rozbudowa infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz remont i modernizacja I piętra (laboratorium analityczne) w “Miejskim szpitalu № 3” w Kaliningradzie.

W efekcie realizacji projektu utworzono odpowiednie zaplecze działalności medycznej, które umożliwi organizację czynnego udziału kadry medycznej i studentów w badaniach „na żywo”, w czasie rzeczywistym oraz prowadzonych szkoleniach w zakresie zapobiegania szerzeniu się gruźlicy.

Projekt wdrażany przez obu partnerów, realizowany był w następujących etapach:

 1. Część inwestycyjna, na którą składało się:

  1. Modernizacja pomieszczeń szpitala:

   1. po stronie polskiej – obecnej świetlicy Oddziału IV na multimedialną salę szkoleniowo-konferencyjną na ok. 50 osób

   2. po stronie rosyjskiej – modernizacja pomieszczeń I piętra związanych z rozbudową laboratorium diagnostyki wczesnej i leczenia przypadków gruźlicy oraz wykonanie sieci teleinformatycznej szpitala

  2. zakup przez obu partnerów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego

  3. zakup wyposażenia informatycznego:

   1. po stronie polskiej – do sali multimedialnej

   2. po stronie rosyjskiej – wyposażenia w stacje robocze wraz z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi, serwera bazy danych, oprogramowania medycznego i biurowego

  4. zakup wyposażenia niemedycznego:

   1. po stronie polskiej – w ramach wyposażenia sali multimedialnej,

   2. po stronie rosyjskiej – wyposażenie w sprzęt laboratoryjny – stoły, krzesła, szafy na dokumenty itp.

 2. Część „miękka”, na którą składały się:

  1. spotkania studyjne wyjazdowe przeznaczone do kontroli realizacji poszczególnych etapów projektu

  2. organizowanie międzynarodowych konferencji poświęconych problemom związanym z występowaniem gruźlicy, jako choroby reaktywującej się nie na obszarze objętym wsparciem, ale również w innych zakątkach współczesnego świata

  3. organizacja stażu personelu medycznego przeznaczone do wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z problemami w leczeniu gruźlicy występującymi po obu stronach granicy

  4. publikację informacji z przeprowadzonych spotkań i konferencji

 

Projekt zrealizowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013.

Łączne koszty projektu wyniosły 4 189 700,00 zł,
w tym koszty kwalifikowalne na poziomie 4 184 100,00 zł
oraz koszty niekwalifikowalne na poziomie 5 600,00 zł.
Kwota wsparcia stanowiła 90,00% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 3 765 690,00 zł.
Każdy z partnerów wniósł 50% udziałów w łącznych kosztach projektu tj. po 2 082 050,00 zł.

Projekt zrealizowano

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

„Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia”

Projekt „Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia” o łącznej całkowitej wartości 3 031 396,09 zł oraz zakładanym dofinansowaniu ze środków UE na poziomie 85%, złożono w ramach RPO WiM 2007-2013 (w konkursie nr 01/09/3.2.1), po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskał 69 punktów (na 80 pkt możliwych) i w ramach sporządzonej w dniu 07.09.2009 r. listy rankingowej, na 9 kwalifikujących się wniosków zajmuje ex aequo pierwsze miejsce.

Projekt zrealizowano

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie - etap II”

CEL:

 • Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksowa informatyzacja Szpitala.

Dzięki realizacji projektu wdrożono następujące e-Usługi:

 • eRejestracja – możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni, dostęp do wszystkich udostępnionych grafików szpitala + eKolejka – dostęp do informacji o statusie pacjenta w kolejce oczekujących w poradni lub szpitalu lub procedury medyczne i planowanym terminie przyjęcia oraz ogólnej kolejce oczekujących, automatyczna integracja z systemem informatycznym i prowadzonych w nim kolejkach oraz grafikach dostępności;

 • eDokumentacja – możliwość udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, obrazów, itp.; W przypadku uruchomienia modułu;

 • eRecepty – możliwość zamawiania recept przez przewlekle chorych (ewentualnie wbudowanie funkcji w eRejestrację – wizyty receptowe);

 • eKomunikacja – moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, informacje związane z promocją zdrowia, profilaktyką), także w przypadku przypomnień o zbliżających się badaniach, na które pacjent jest zarejestrowany także poza eRejestracją, za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług;

 • Portal WWW - System WebCMS całej witryny placówki z kanałami RSS, zintegrowana z e-Usługami, na której można będzie zamieszczać dodatkowe materiały informacyjne o świadczonych usługach, strukturze placówek, itp. + eNewsletter – nowości i promocja w zakresie ofert i profilaktyki dla zarejestrowanych.

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Całkowity koszt projektu: 2 499 156,02 zł,

Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi: 2 124 282,61 zł

Projekt zrealizowano

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ projektu:

„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie”

Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie” o łącznej całkowitej wartości 1 797 539,02 zł oraz zakładanym poziomie dofinansowaniu ze środków UE na poziomie 85%, złożony w ramach RPO WiM 2007-2013 (w konkursie nr 01/09/7.2.1), po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskał 70 punktów (na 80 pkt możliwych) i w ramach sporządzonej w dniu 04.09.2009 r. listy rankingowej, na 15 kwalifikujących się wniosków zajmował ex aequo czwarte miejsce.

Projekt zrealizowano

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 TYTUŁ projektu:

„Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"

CEL:

 • Remont budynku mieszalno-gospodarczego znajdującego się na terenie Szpitala i utworzenie w nim:

Ambulatorium Onkologicznego wyposażonego w specjalistyczne łóżka-fotele do sali chemioterapii, tacę reanimacyjną, kardiomonitor i aparat EKG oraz reduktory tlenu,

Gabinetu Badań Czynnościowych, w którym umieszczono pletyzmograf i spirometr oraz Gabinetu Oddziału Rehabilitacji Dziennej wyposażonego m.in. w laser ze skanerem, Aquavibron oraz urządzenie do krioterapii.

 • Adaptacja części pomieszczeń gospodarczych piwnicy i części pomieszczeń mieszkalnych drugiego piętra na pomieszczenia socjalne dla pacjentów Ambulatorium Onkologicznego i Oddziału Rehabilitacji Dziennej oraz personelu medycznego.

 • Remont windy dla pacjentów.

 

Realizacja projektu możliwa była dzięki oszczędnościom z przetargów unijnych. Projekt współfinansowany był z środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa IV - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast.

Wartość projektu ogółem: ok. 2,4 mln zł

Kwota dofinansowania: ok. 1,7 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Inwestycję zakończono w połowie 2013 roku.

Projekt zrealizowano