(SDK.113.16.2021) Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach lecznictwa szpitalnego - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU


UWAGA ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII ZMIANA TERMINU I KRYTERIUM OCENY

 

I. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w Sekretariacie SPZGiCHP p. nr 311, do dnia 12.10.2021 roku do godz. 13.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu:  13.10.2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej SPZGiCHP w Olsztynie.

II. ZMIANA KRYTERIUM OCENY OFERT

  • Kryterium ceny – maksymalna ilość punktów - 60 pkt
    obliczane wg wzoru:

wartość najtańszej oferty

wartość oferty badanej  x 100% x 60 pkt

  • Kryterium dostępności - maksymalna ilość punktów – 40 pkt
    1. Za zaoferowanie dostępności powyżej 100 godzin miesięcznie: 10 pkt
    2. Za zaoferowanie dostępności powyżej 150 godzin miesięcznie: 20 pkt
    3. Za zaoferowanie dostępności powyżej 200 godzin miesięcznie: 40 pkt

III. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY.                

IV. ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO; ZAŁĄCZNIK                                                 


OGŁOSZENIE  NR SDK.113.16.2021
CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach lecznictwa szpitalnego pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  05.10.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p. 311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.10.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Izabela Nysztal – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania >protestów i odwołań.

 

 

Olsztyn, dn. 24.09.2021r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Irena Petryna