(03/SAR/2020) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE nr 03/SAR/2020

z dnia 16.11.2020 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2020r. poz. 295t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. Gastroskopia, gastroskopia z biopsją, rektosigmoidoskopia.
 2. Kolonoskopia.
 3. Echo serca.
 4. Badania PET-CT.
 5. Badania mammograficzne.
 6. Badania izotopowe.
 7. Ocena szpiku kostnego.
 8. Badania histopatologiczne.
 9. Sekcja zwłok.
 10. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie alergologii w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Ze szczegółowymi warunki konkursu ofert wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie SPZGiChP w Olsztynie ul. Jagiellońska 78 lub pobrać ze strony internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 30.11.2020 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

 • w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38. 

 • w sprawach formalnych – Główny specjalista Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84, Ewa Czubkowska 89-532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.12.2020 roku o godz. 14.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania. 

                    Zatwierdził: 

Z upoważnienia dyrektora

Teresa Sadowska-Wołkowicka

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa