(07/SAR/2019) Konkurs ofert na Udzielanie przez technika elektroradiologii lub osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinie elektroradiologii, świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE nr 07/SAR/2019

25.11.2019 r

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 z pój. zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Udzielanie przez technika elektroradiologii lub osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinie elektroradiologii, świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej w siedzibie Zamawiającego

na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.22 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: Konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 04.12.2019 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

¾      w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

¾      w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 089- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.12.2019 r.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:   Dyrektor