(06/SAR/2019) Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań tomografii komputerowej wykonywanych zdalnie za pomocą teleradiologii/Dodano zawiadomienie o wyniku

OGŁOSZENIE nr 06/SAR/2019

19.11.2019 r

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 z pój. zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań tomografii komputerowej wykonywanych zdalnie za pomocą teleradiologii wraz z wykonaniem połączenia do systemu informatycznego Zamawiającego (RIS/PACS firmy CompuGroup Medical Polska)

na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: Konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 28.11.2019 r. o godz. 12.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-         w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 89-532 29 38.

-         w sprawach systemu informatycznego – informatyk, Marcin Pianka, tel. 89 532 29 65.

-         w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 89- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.11.2019 r.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:

Irena Petryna

   Dyrektor