OGŁOSZENIE nr 05/SAR/2019 z dnia 18.11.2019 roku

OGŁOSZENIE nr 05/SAR/2019

z dnia 18.11.2019 roku

Na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób płuc i gruźlicy w siedzibie Zamawiającego.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Ze szczegółowymi warunki konkursu ofert wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie SPZGiChP w Olsztynie ul Jagiellońska 78 lub pobrać ze strony internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 29.11.2019 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

¾      w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

¾      w sprawach formalnych – Główny specjalista Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.11.2019 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

      

                   Zatwierdził:

Irena Petryna

Dyrektor