(SDK.1101.6.2019) Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego w SPZGiCHP w Olsztynie.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ogłasza konkursy na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego w SPZGiCHP w Olsztynie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. (Dz. U. Nr 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 6 września 2019r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem kontaktowym nadawcy oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Pulmonologii z Warmińsko-  Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego      w SPZGiCHP w Olsztynie.”

przesyłając na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
10-357 Olsztyn

ul. Jagiellońska 78

Rozpatrzenie ofert przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert  w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, ul. Pstrowskiego, nr 14K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZGiChP w siedzibie podmiotu, po uprzednim uzgodnieniu terminu  w sekretariacie pod nr 89 532 29 01.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.