Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Postępowanie nr DOZ.383.20.2017 Świadczenie usług żywienia pacjentów /24.10.2017 Zamieszczono ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/

Ogłoszenie nr 500048394-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Olsztyn: Świadczenie usług żywienia pacjentów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowy numer identyfikacyjny 29573900000, ul. ul. Jagiellońska 78, 10357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 322 966, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 895 322 979.
Adres strony internetowej (url): www.pulmonologia.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług żywienia pacjentów
Numer referencyjny DOZ.383.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie: przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego z oddziałów szpitala oraz najem w siedzibie Zamawiającego pomieszczeń niezbędnych do wykonania zadania.
II.5) Główny Kod CPV: 15894220-0
Dodatkowe kody CPV:
55321000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Niezakończone postępowanie przed Krajowa Izbą Odwoławczą

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Ogłoszenie o zawarciu umowy.doc)Ogłoszenie o zawarciu umowy.doc2017-10-31