Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

DOZ.383.10.2017 Świadczenie usług żywienia pacjentów - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ 31.07.2017 dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienie

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc: Świadczenie usług żywienia pacjentów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004336-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowy numer identyfikacyjny 29573900000, ul. ul. Jagiellońska  78, 10357   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 322 966, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 895 322 979.
Adres strony internetowej (url): www.pulmonologia.olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług żywienia pacjentów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOZ.383.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala oraz najem w siedzibie Zamawiającego pomieszczeń niezbędnych do wykonania zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15894220-0

Dodatkowe kody CPV: 55321000-6, 55322000-3, 55520000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie zakończone postępowanie przetargowe.
 
Olsztyn: Świadczenie usług żywienia pacjentów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowy numer identyfikacyjny 29573900000, ul. ul. Jagiellońska  78, 10357   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 322 966, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 895 322 979.
Adres strony internetowej (url): www.pulmonologia.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usług żywienia pacjentów
Numer referencyjny  DOZ.383.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie: przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego z oddziałów szpitala oraz najem w siedzibie Zamawiającego pomieszczeń niezbędnych do wykonania zadania.
II.5) Główny Kod CPV: 15894220-0
Dodatkowe kody CPV:
55321000-6,
55322000-3,
55520000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

nie zakończone postępowanie przetargowe