Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

ZDT.040.02.2017                                                                                                                                                    Olsztyn, dnia 28 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej serwerowni, rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
merytoryczne wsparcie w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, która jest przedmiotem zamówienia, podczas przygotowania przez Zamawiającego wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie.

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
Strona: www.pulmonologia.olsztyn.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: 7.25 – 15.00
Telefon 89/53-29-01, fax 89/ 532 29 76

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej serwerowni, rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Przedmiotem zamówienia jest również merytoryczne wsparcie w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, która jest przedmiotem zamówienia, podczas przygotowania przez Zamawiającego wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia w podmiotach leczniczych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a także wprowadzenia systemów udostępniania zasobów cyfrowych, tj. przekazywania informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, zapewnienia dostępu usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne, zachodzi potrzeba dokonania rozbudowy istniejącej infrastruktury.

Rozbudową objęte zostaną: serwerownia, okablowanie sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej, zakupione zostaną komputery, tablety medyczne, laptopy, urządzenia skanujące(wielofunkcyjne) oraz wdrożone zostaną niezbędne do funkcjonowania szpitala nowe e-usługi.

Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
1. dokonanie analizy:
• aktualnego wyposażenia serwerowego, dotychczasowej konfiguracji, procesów i zasad funkcjonowania systemu Zamawiającego;
• możliwości rozbudowy sieci logicznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej przy założeniu rozbudowy o około 50 gniazd;
• warunków lokalowych serwerowni pod kątem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych (konieczność zastosowania systemu sygnalizacji włamań i napadu, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, gaszenia gazem, klimatyzacji, monitoringu wizyjnego i parametrów fizycznych serwerowni, podłogi podniesionej itp.);
• sprawdzenia przepustowości istniejącego łącza internetowego pod kątem możliwości wymiany danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronnej komunikacji z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.
• Warunków zasilania awaryjnego;
• Przygotowanie koncepcji rozwiązania z uwzględnieniem przedstawionych założeń określonych przez Zamawiającego;
• Określenie zakresu wymaganych dostaw sprzętu i oprogramowania umożliwiającego realizację proponowanej koncepcji;

2. opracowanie na wynikach powyższych analiz oraz poniższych danych wyjściowych dokumentacji projektowej będącej podstawą wykonania robót instalacyjnych i budowlanych, dostaw i usług:
• Opracowanie rozbudowy rozwiązania serwerowego z opisem funkcjonalnym. Rozwiązanie musi zapewnić ciągłość pracy w przypadku awarii jednego z elementów serwerowni lub braku połączenia do niego na poziomie sieciowym, serwerowym oraz macierzowym. Ponadto winno minimalizować ryzyko związane z różnymi zdarzeniami: nagłymi przerwami w dostawie prądu, awariami urządzeń, planowanymi przestojami, naruszeniem zabezpieczeń czy sytuacjami awaryjnymi. Rozwiązanie musi zapewnić skalowalność oraz łatwość rozbudowy o kolejne serwery, macierze itp.
• Zaproponowane rozwiązanie musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego oraz przewidzieć zapotrzebowanie na pamięć do przechowywania, przetwarzania, udostępniania dokumentacji medycznej.
• Zapora sieciowa - Firewall sprzętowy;
• LAN - przełączniki zarządzalne/ określenie potrzeb, typów i działania urządzeń aktywnych.
• Określenie kosztu za pomocą kosztorysów realizacji założeń dokumentacji projektowej,
• Określenie kosztu dalszego utrzymania zaprojektowanej infrastruktury w ciągu 5 lat od jej uruchomienia;

Uwaga: Szczegółowy opis stanu istniejącego zawiera załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia.

3. Wsparcie merytoryczne podczas przygotowania przez Zamawiającego wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie. Wsparcie dotyczy zakresu określonego przedmiotem zamówienia.

W ramach przedmiotowego konkursu Zamawiający będzie wnioskował o dofinansowanie tworząc projekt ukierunkowany na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia (opis założeń programu):


1) Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
2) Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
3) Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

Planowany do złożenia przez Zamawiającego wniosek wymaga wykonania studium wykonalności.

Część techniczna studium wykonalności zawierająca informacje w zakresie:
 Opisu stanu istniejącego przedsięwzięcia,
 Opisu projektowanego – optymalnego zakresu przedsięwzięcia,
 Analiza wariantów, opcji (rozwiązania alternatywne do zamierzonego przedsięwzięcia)
 Analiza kosztów realizacji przedsięwzięcia,
 Przygotowanie i sposób realizacji inwestycji,
 Planu wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów eksploatacji;
będzie przedmiotem wsparcia przez Wykonawcę (etap II zamówienia).

Termin składania wniosków jest uzależniony od ogłoszenia konkursu przez instytucję zarządzającej. Planowany termin ogłoszenia - maj 2017 roku.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień i zdolności technicznej lub zawodowej w realizacji usług tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca załączy wykaz wykonanych usług - min. 3 wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody tj. referencje, poświadczenia itp. realizacji zamówień z ich pozytywną oceną w okresie 3 lat przed upływem daty do składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

V. Kryterium oceny ofert.

Cena - 100%
Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją I i II etapu.
Uwaga: Wynagrodzenie dotyczące etapu I - nie może przekroczyć 80% łącznej wartości całego zamówienia.
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

VI. Termin wykonania zamówienia:
- etap I - od dnia podpisania umowy do 5 maja 2017 r.;
- etap II – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r. (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania II etapu w przypadku zmiany terminu ogłoszenia konkursu przez Instytucję Zarządzającą).

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wykaz wykonanych usług wraz z dowodami tj. referencje, poświadczenia itp.

VIII. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – opis stanu istniejącego;
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług ;
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

IX. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jolanta Grabińska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel.  89/532-29-01.

Wszelkie zapytania dotyczące przygotowania Oferty należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem, w terminie do dnia 30 marca 2017 r.
Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „Oferta – dotyczy: ZDT.040.02.2017”

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na adres Zamawiającego, nie później niż do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
10 – 357 Olsztyn
(Sekretariat)

                                                                                                           Z upoważnienia Dyrektora
                                                                                                             Naczelna Pielęgniarka
                                                                                              Mgr pielęg. Teresa Sadowska - Wołkowicka