Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Nasz znak: DOS.231.6.2014                                                                     

Olsztyn, dnia 17.02.14 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA ŚWIADCZENIE   USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ

W CELU WYKONYWANIA SEKCJI ZWŁOK

 

           Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku ,poz.907 ze zmianami)oraz Regulaminu SPZGiChP w Olsztynie dotyczącego udzielania zamówień poniżej wartości 14 000 euro, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok oraz udostępniania pomieszczeń w celu wykonywania sekcji zwłok.

Termin realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: 24 marca 2014 r -23 marca 2018 r

       Wyżej wymienione usługi winny być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2012 r)

Złożona oferta winna zawierać:

  1. Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszego zamówienia.
  4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z pomieszczeń spełniających wymogi dotyczące przechowywania zwłok określone przepisami prawa (akt notarialny, KW, umowa najmu, dzierżawy).
  5. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z samochodów przeznaczonych do transportu zwłok, spełniających wymagania określone przepisami prawa (dowód rejestracji, umowa najmu, dzierżawy, leasingu).

6 Oświadczenie o wykonywaniu przedmiotowych usług zgodnie z ustawą 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r poz. 217 ze zmianami) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2012 r)

7.Pełnomocnictwo/a udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Powyższe dokumenty winny być złożone w języku polskim w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem „USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK - DOS”, najpóźniej do

11 marca 2014 roku, do godz.: 13:00 w Sekretariacie   Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78.

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Zaproszenie do złozenia oferty.doc)Zaproszenie do złozenia oferty.doc2014-03-06
Pobierz plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.doc2014-03-06
Pobierz plik (Umowa zwłoki 2014.docx)Umowa zwłoki 2014.docx2014-03-06
Pobierz plik (protokól 2014 zwłoki.doc)protokól 2014 zwłoki.doc2014-03-18