Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Znak: D 2201-1-3/11

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ
W CELU WYKONYWANIA SEKCJI ZWŁOK

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami)oraz Regulaminu SPZGiChP w Olsztynie dotyczącego udzielania zamówień poniżej wartości 14 000 euro, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok oraz udostępniania pomieszczeń w celu wykonywania sekcji zwłok.

Wyżej wymienione usługi winny być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503)oraz z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zmianami).

Złożona oferta winna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z pomieszczeń spełniających wymogi dotyczące przechowywania zwłok określone przepisami prawa (akt notarialny, KW, umowa najmu, dzierżawy).
5. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z samochodów przeznaczonych do transportu zwłok, spełniających wymagania określone przepisami prawa (dowód rejestracji, umowa najmu, dzierżawy, leasingu).
6. Oświadczenie o wykonywaniu przedmiotowych usług zgodnie z z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503) oraz z dnia 7grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zmianami).
7. Oświadczenie potwierdzające uprawnienie do korzystania z pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania sekcji zwłok, wyposażonego w stół sekcyjny i udostępnieniu go osobom wskazanym przez Zamawiającego w celu wykonania sekcji zwłok.
8. Pełnomocnictwo/a udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Powyższe dokumenty winny być złożone w języku polskim w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.


Termin realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: 23 marca 2011r.- 23 marca 2014r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem „USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK - DOS”, najpóźniej do 14 marca 2011 roku, do godz.: 13:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78.


Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Zalacznik_1.doc)Zalacznik_1.doc2011-03-04
Pobierz plik (Zalacznik_2.doc)Zalacznik_2.doc2011-03-04
Pobierz plik (WYNIK.doc)WYNIK.doc2011-03-18