Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

UWAGA: Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w następujących formach:  

a) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

b) na informatycznym nośniku danych

c) przez udostępnienie skanu dokumentacji papierowej na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2) związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 ze zmianami), zwaną „wojewódzką komisją”, której siedzibą jest siedziba Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dokumentację medyczną, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i  ochronę danych osobowych udostępnia się PACJENTOWI, OSOBIE POSIADAJĄCEJ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ LUB UPRAWNIONEMU ORGANOWI CZY PODMIOTOWI w następujących formach:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie SPZGiChP, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

b)  poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

c) na informatycznym nośniku danych -  poprzez  skopiowanie dokumentacji w formie elektronicznej na nośnik danych (płyta CD, DVD, pendrive itp.)

d)  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej  w sposób opisany w  Informacji wewnętrznej SPZGICHP

e) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,   a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Na podstawie § 3 ust. 2 do 8 oraz § 6 ust. 3 Zarządzenia Dyrektora Nr 36 z dnia 31 maja 2019 roku, w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.05.2019 roku  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 roku, od dnia 1 czerwca 2019 roku opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą:
___________________________________________________________________________________


1) za jedną stronę wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej – 9,90 zł brutto

2) za jedną stronę kopii lub wydruku lub odwzorowania cyfrowego (skanu) dokumentacji medycznej – 0,35 zł brutto

3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,98 zł brutto

4) za udzielenie informacji, dotyczących jednego ubezpieczonego, o których mowa w art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 381) – 84,17 zł brutto

___________________________________________________________________________________

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

- pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c oraz ust. 3;

- w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

___________________________________________________________________________________


Udostępnienie dokumentacji medycznej drogą pocztową odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2188 t.j.), zgodnie z aktualnym na dzień nadania przesyłki cennikiem usług pocztowych ustalonych na podstawie art. 22 tejże ustawy.

Opłaty z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej należy dokonać na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 7424.
_______________________________________________________________________________

Odbiór  osobisty dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 7:30 – 14:00, od poniedziałku do piątku,  w dni robocze w pokoju Statystyki i dokumentacji medycznej  lub rejestracji Przychodni specjalistycznej,  po okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.