Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

PROJEKTY   WSPÓŁFINANSOWANE   PRZEZ   UNIĘ   EUROPEJSKĄ

 

W ramach projektu Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozpoczęliśmy realizację.

Pierwsze dwa aparaty do USG przewidziane do zakupu w ramach projektu zostały dostarczone do Szpitala.

 

 

 

IMG 5925o

 

IMG 5929o

 

 

 

 

W czerwcu br. szpital przystąpił do realizacji partnerskiego projektu, którego realizacja wynika z sytuacji epidemicznej regionu.

Nazwa projektu:

Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Cele realizacji projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Regionu Warmii i Mazur w obecnej sytuacji epidemicznej wywołanej COVID19 w zakresie wymaganego dostępu do badań diagnostycznych i specjalistycznego leczenia.

Realizacji celu głównego służą określone w projekcie cele szczegółowe:

 • Zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego umożliwiającego postawienie szybkiego rozpoznania, tym samym niezwłocznego procesu diagnostyczno – terapeutycznego.
 • Zakup urządzeń zapewniających wdrożenie procedur ratujących życie pacjentów z ostra niewydolnością oddechową.
 • Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pacjentów i personelu pracowni diagnostycznych w zakresie oczyszczania i wymiany powietrza.

Realizacja założonych w projekcie celów zakłada ich oddziaływanie w perspektywie wieloletniej.  Przewidziane do zakupu urządzenia spełniają wszystkie wymagania w zakresie  zastosowanych w nich najnowszych rozwiązań technologicznych. Tym samym, otrzymane zostaną wysokie wskaźniki wolnego, technologicznego starzenia się urządzeń.

Opis sprzętu i aparatury:

 • Respirator 2 szt. - konieczne ze względu na prowadzenie oddechu zastępczego u pacjentów z niewydolnością oddechową. Jedyna metoda pomocy w przypadku rozwinięcia u pacjenta ostrej niewydolności oddechowej (tzw. ARDS) posiadany przez nas dotychczas respirator (1 szt.) jak i zamówiony do zakupu są respiratorami transportowym, umożliwiającymi ograniczone możliwości prowadzenia oddechu zastępczego,, za to możliwe do użycia w trakcie transportu pacjenta w obrębie szpitala czy do środka transportu. Wnioskowane do zakupu respiratory pozwolą stworzyć w obrębie odcinka zamkniętego 2 profesjonalne stanowiska do prowadzenia oddechu zastępczego dla pacjentów z niewydolnością oddechową.
 • Aparat USG do gabinetu - stacjonarny - 1 szt. Badania naukowe potwierdzają obecność zmian w obrębie opłucnej i płuc, charakterystycznych dla koronawirusa. Takie badanie ma charakter wstępny, diagnostyczny dla wykluczenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak również będzie miało znaczenie przy obserwacji ustępowania zmian w obrębie układu oddechowego.
 • Aparat USG przenośny z wózkiem typu „laptop” - 1 szt.. - aparat łatwy 1/ do dezynfekcji, przeznaczony do diagnostyki w stanach nagłych, przy łóżku pacjenta, umieszczony byłby w części zamkniętej - obserwacyjnej, co umożliwiłoby wykonywanie badań pacjentom zakaźnym, bez konieczności ich transportu w obrębie szpitala.
 • Aparat Guardian 1 szt. - aparat do oczyszczania i wymiany powietrza w pracowni bronchoskopowej w trakcie pracy. Podczas badań endoskopowych drzewa oskrzelowego z uwagi na wytwarzany aerozol, zachodzi duże niebezpieczeństwo zakażenia drogą kropelkową. Stąd personel pracowni wykonuje badania w środkach ochrony indywidualnej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wymagane jest posiadanie urządzenia z odpowiednią klasą filtrów, wymieniającego w trybie ciągłym powietrze w pracowni.
 • EBUS oraz bronchofiberoskop – EBUS to badanie bronchofiberoskopowe z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową. Stanowi jedno z najnowocześniejszych metod diagnostycznych chorób dróg oddechowych. Bronchoskopia jest podstawowym badaniem diagnostycznym w pulmonologii, bez którego Szpital nie może się obejść.
 • Kardiomonitor 2 szt. z funkcją kapnografii oraz możliwości pomiaru inwazyjnego i nieinwazyjnego ciśnienia Kardiomonitory te stanowić będą wraz z respiratorami, kompletne wyposażenie stanowisk do monitorowania pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
 • Komora laminarna – wyposażenie laboratorium wpisanego na ministerialną listę COVID19.

Rodzaj i funkcjonalność zakupionych urządzeń zaspokoi przyjęte w projekcie cele związane z obecną sytuacją epidemiczną, ale także zagwarantuje ich pełne wykorzystanie w czasie wolnym od pandemii zgodnie z profilem prowadzenia głównej działalności Szpitala: diagnozowania i leczenia wszystkich chorób układu oddechowego.  W efekcie realizacji Projektu nastąpi wzrost dostępności do specjalistycznych badań i specjalistycznego leczenia pulmonologicznego, objęcie podopiecznych Zespołu kompleksową i skoordynowana opieką, spadek późnych rozpoznań oraz spadek liczby zgonów wśród pacjentów. z chorobami układu oddechowego.

Numer wniosku: RPWM.09.01.01-28-0028/20

WARTOŚĆ REALIZOWANEGO PROJEKTU TO  1 450 000,00

Data rozpoczęcia realizacji projektu 30 czerwiec 2020

Data planowanego zakończenia realizacji projektu:  2020-12-31

 

 PRO POZIOM Kolor 01  znak barw rp poziom szara ramka rgbwarmia mazury kolorunia uropejski fundusz rozwoju reg.2

 

V etap informatyzacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

TYTUŁ projektu

„Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”.

CEL projektu

 • Wzrost bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Rozwój e-usług.

Cel ten zostanie osiągnięty do połowy 2021 roku dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:

 • rozbudowa istniejących zasobów serwerowych
 • wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego
 • zwiększenie funkcjonalności istniejących rozwiążań oraz uruchomienie nowych e-usług – e-krew, followup. Osiągnięcie celu głównego pozwoli na usprawnienie pracy w jednostce.

Efektem osiągniętych celów będzie:

 • zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnej decyzji
 • zwiększenie możliwości gromadzenia danych
 • wzrost bezpieczeństwa gromadzonych danych i minimalizacja ryzyka ich utracenia

W zakresie e- usług – wdrożenie nowych e-usług e-krew, followup dla pacjentów SPZGiChP.

Wszystkie działania podniosą poziom świadczonych usług oraz dadzą pacjentom poczucie korzystania ze świadczeń w nowoczesnej, odpowiadającej na ich potrzeby placówce, która w jak największym stopniu dostosowuje się do wymagań dotyczących dostępności.

Cele bezpośrednie projektu są zgodne z wytycznymi i założeniami (celem) osi 3 Cyfrowy Region, którymi są: Zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy, przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrożenie publicznych usług cyfrowych o coraz to wyższych poziomach zaawansowania. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celu działania 3.2. E-zdrowie, jakim jest zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne.

Wartość zadania ogółem: 951651.00

Kwota dofinansowania 808 903.3

Wkład własny Wnioskodawcy 142 747.65

Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00

Inne krajowe środki publiczne, jakie: środki własne SPZGiChP 142 747.65

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-09-10

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-04-15

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-06-30

 

 PRO POZIOM Kolor 01     znak barw rp poziom szara ramka rgb  warmia mazury kolor    unia uropejski fundusz rozwoju reg.2

Projekt pn. „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia”, zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” , Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”, poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków unii europejskiej.  

Inwestycja obejmowała roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne wraz z ich wyposażeniem i dostawą aparatury medycznej.

Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia Modernizacja zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie zwiększenia wykrywalności i zmniejszenia śmiertelności z powodu przewlekłych i rzadkich chorób układu oddechowego oraz rzadkich nowotworów płuc. Pozwala na podjęcie specjalistycznego leczenia naszych pacjentów.

Nowo powstały pododdział posiada 10 sal z węzłem sanitarnym, (z czego cztery przeznaczone są do diagnozowania i rozpoznawania obturacyjnego bezdechu sennego), pokój badań, gabinet zabiegowy, dyżurkę pielęgniarek, oraz inne niezbędne pomieszczenia.

Całkowita wartość inwestycji to 5 077 033,70 zł z czego:

 • koszty kwalifikowalne: 4 913 925,42 zł
 • dofinansowanie RPO: 4 127697,36 zł
 • wkład własny: 671 927,50 zł

Projekt  zrealizowano

____________________________________________________________________________________________________________

 

 PRO POZIOM Kolor 01   znak barw rp poziom szara ramka rgb   warmia mazury kolor     unia uropejski fundusz rozwoju reg.2

 

W marcu 2018 roku Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc podpisał umowę na realizację projektu: „Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w  Olsztynie” w ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, działanie 3.2 – „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze     środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

          W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług oraz uruchomienie nowych e-usług w zakresie: e-Rejestracji, EDM, e-wywiadu, e-zgody, pakietu rehabilitacyjnego. Ponadto,  pacjenci i osoby lub podmioty upoważnione, będą mogły składać skargi za pomocą formularza on-line, a także wnioski o udzielenie informacji  publicznej, wnioski o przygotowanie dokumentacji  medycznej z archiwum.  Poza wskazanymi wyżej e-usługami, których uruchomienie będzie jednym  wyników realizacji projektu, planowane rozwiązanie będzie w pełni przygotowane do integracji z platformą P1 w zakresie: recepty, skierowania, zdarzenia medycznego i powiązanych z nimi słownikami i rejestrami  niezbędnymi do ich prawidłowego przekazywania do systemu centralnego.

        W wyniku realizacji projektu nastąpi także wdrożenie systemu kolejkowego oraz jego integracja z modułem e-rejestracji, co zapewni optymalizację procesu obsługi pacjenta.

        Przewidywany koszt realizacji inwestycji: 3 767 921,11 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi: 3 202 732,94 zł (tj. 85 % dofinasowania), wkład własny szpitala:  565 188,17 zł (t.j. 15 % dofinansowania).

____________________________________________________________________________________________________________

  PRO POZIOM Kolor 01    znak barw rp poziom szara ramka rgb  warmia mazury kolor          unia uropejski fundusz rozwoju reg.2

 

W ramach poprawy dostępu do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie Infrastruktury ochrony zdrowia, w styczniu tego roku Zespół podpisał umowę na dofinansowanie nowej inwestycji w ramach środków RPO. W wyniku jej realizacji powstanie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Chorób Rzadkich Układu Oddechowego z czterema salami jednołóżkowymi i węzłami sanitarnymi   na cele badań bezdechu sennego. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” , Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”, poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

            Projekt pozwoli na szybką i pogłębioną diagnostykę rzadkich chorób układu oddechowego, w tym rzadkich nowotworów płuc. W  ramach inwestycji powstanie nowoczesny Ośrodek  diagnozowania i Leczenia  Obturacyjnego Bezdechu Sennego z czterema salami spełniającymi wszystkie  zalecane przez Towarzystwo Pulmonologiczne standardami diagnozowania i leczenia. Realizacja inwestycji to koszt 5 093 808,76 zł, w tym kwota dofinansowania projektu: 4 244 534,75 zł (t.j. 84% ), wkład własny szpitala:   808 482,81 zł (t.j. 16%).

            W ramach w/w projektu zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń I piętra  prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne wraz z ich wyposażeniem i dostawą aparatury medycznej.

_____________________________________________________________________________________________________________

 
 

                         logopoprzednie

Projekt pn.„Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych”

 

Celem projektu jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala o wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących ze Szpitala, o świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony) oraz utworzenie systemu dydaktycznego, dedykowanego lekarzom i studentom uczelni medycznych.

      Przedmiotem projektu jest:

   1/ rozszerzenie o nowe funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) szpitala wraz z  zakupem niezbędnego do     zapewnienia jego stabilnego, szybkiego i prawidłowego funkcjonowania sprzętem. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie:

a/  e-kancelarii, która zapewni obieg dokumentów poprzez wykorzystanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych do zarządzania dokumentacją Zespołu, zostanie  oparta na prowadzeniu elektronicznych rejestrów korespondencyjnych wewnątrz i na zewnątrz Szpitala,

b/   archiwum dydaktyczne dedykowane lekarzom oraz studentom wydziałów medycznych, zawierające anonimowe informacje na temat zgromadzonych danych medycznych prowadzonych hospitalizacji z przebiegiem procesu diagnostyczno-terapeutycznego,

c/  e-encyklopedii pacjenta nt. najczęściej występujących chorób płuc to narzędzie umożliwiające zapoznaje się za pomocą łączy internetowych z opisem pierwszych, niepokojących objawów przypisanych do poszczególnych jednostek chorobowych,

d/   aplikacji na urządzenia mobilne z optymalizacją strony internetowej to w założeniu rozwinięcie i maksymalizacja wykorzystania wdrażanej aplikacji e-pacjent w nowym zakresie e-usług świadczonych w formie elektronicznej.

2/  rozszerzenie ucyfrowionej opieki nad pacjentem - wprowadzenie skanerów dokumentów, tabletów do rejestracji i weryfikacji informacji o pacjencie;

 3/ rozszerzenie interaktywnej strony internetowej umożliwiającej świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony).

Łączne koszty projektu wynoszą  881  775,52 zł, w tym  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85,00% tj. 749  509,19 zł, wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych (15%) oraz niekwalifikowanych (100%) wynosi łącznie 132.266,33 zł. Realizacja projektu przewidziana jest od  02.06.2013 do 30.06.2015 roku.

Projekt zrealizowano

_______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku głównego SPZGiChP w Olsztynie poprzez adaptację piwnic na cele medycznego zaplecza technicznego" , którego całkowity koszt wynosi 1.080.534,30 PLN, był współfinansowany w wysokości 756.037,52 PLN środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.

 O szpitalu

 Inwestycja obejmowała adaptację niezagospodarowanych przestrzeni piwnicznych budynku głównego na archiwum dokumentacji medycznej i administracyjnej, pomieszczenie techniczne - sprężarkownię gazów medycznych z modernizacją instalacji ich rozprowadzenia. Adaptacja części przestrzeni piwnicznych na serwerownię oraz centralę telefoniczną przyczyniła się do realizacji założeń Ministerstwa Zdrowia w kwestii e-pacjenta poprzez zwiększenie pojemności bazy informatycznej (serwery) szpitala.

 

P1060105

Dzięki nowemu pomieszczeniu serwerowni znacznie zwiększono pojemność serwerów szpitala, dzięki    którym  możliwa była nie tylko rozbudowa sieci teleinformatycznej szpitala, ale również zwiększenie    sprawności  obsługi pacjentów w przychodni i izbie przyjęć, przyczyniło się to też do zwiększenia    sprawności  elektronicznej obsługi pacjentów na oddziałach szpitalnych.

Rozbudowa pojemności informatycznej serwerów umożliwi również obsługę nowootwartego, nowoczesnego   Multimedialnego Centrum Konferencyjnego, które powstało przy szpitalu w 2014 roku.

Centrum, z którego może korzystać jednorazowo 50 osób, wyposażono w nowoczesny system   audiowizualny, wysokiej jakości nagłośnienie, symultaniczny system tłumaczeń językowych, system   dystrybucji i transmisji sygnałów audio-wideo, systemów automatycznego sterowania oświetleniem,   roletami  i sprzętem multimedialnym.

 

Projekt  zrealizowano

          ___________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     Projekt pn. „Rozbudowa kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I - instalacja solarna) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – Środowisko przyrodnicze, Działania 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013,

Projekt związany był z ochroną środowiska, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zakłada zamontowanie na dachu funkcjonującej kotłowni na zrębki drewna 24 szt. solarów przeznaczonych w okresie letnim do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Szpitala. Szpital jest nastawiony na pro-ekologiczną działalność. Funkcjonująca kotłownia wykorzystuje do ogrzewania pomieszczeń Szpitala, jak również do podgrzania ciepłej wody użytkowej, zrębki drewna, a w sezonie letnim  do podgrzania ciepłej wody użytkowej – gaz. W celu zmniejszenia emisji CO2, kosztów eksploatacyjnych Szpitala oraz zapewnieniu standardów opieki zdrowotnej dla pacjentów w okresie letnim powstało zapotrzebowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze wskazaniem słonecznej. Zastosowanie solarów na istniejącej połaci dachu gwarantuje zaspokojenie letnich dostaw ciepłej wody użytkowej dla szpitala.

W wyniku wdrożenia projektu osiągnięte zostały m.in. następujące oszczędności średnio rocznie:

a/ gaz ziemny E (GZ-50):   4 718 m3

b/ redukcja emisji CO2:     9.266 kg

c/ koszty eksploatacyjne w sezonie letnim (ogrzewanie gazem)  41.058 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi  274.208,56 zł, w tym  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 50%, tj. 100.948,02 zł,  wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych (50%) oraz niekwalifikowanych (100%) wynosi łącznie 173.260,54 zł.

Projekt zrealizowany

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

  LT PL RU KopiaEuropean Union

Projekt pn. „Zdrowe płuca dla wszystkich” – wniosek złożony w dniu 15.09.2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013.

Celem projektu pn. „Zdrowe płuca dla wszystkich” była aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i budowanie długotrwałej współpracy między Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie a Municypalną Instytucją Służby Zdrowia “Miejski Szpital nr 3” w Kaliningradzie.

Przedmiotem projektu była rozbudowa infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz remont i modernizacja I piętra (laboratorium analityczne) w “Miejskim szpitalu № 3” w Kaliningradzie. W efekcie utworzona zostało odpowiednie zaplecze działalności medycznej, które umożliwi organizację czynnego udziału kadry medycznej i studentów  w badaniach „na żywo”, w czasie rzeczywistym oraz  prowadzonych szkoleniach w zakresie zapobiegania szerzeniu się gruźlicy.

Projekt wdrażany przez obu partnerów był realizowany w następujących etapach:

I.  Część inwestycyjna, na którą składało się:

1. modernizacja pomieszczeń szpitala:

     a/  po stronie polskiej – obecnej świetlicy Oddziału IV na  multimedialną salę szkoleniowo-konferencyjną na ok. 50   osób,

     b/ po stronie rosyjskiej – modernizacja pomieszczeń I piętra związanych z rozbudową laboratorium diagnostyki wczesnej i leczenia przypadków gruźlicy oraz wykonanie sieci   teleinformatycznej szpitala,

2. zakup przez obu partnerów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego,

3. zakup wyposażenia informatycznego:

     a/ po stronie polskiej – do sali multimedialnej,

          b/ po stronie rosyjskiej – wyposażenia w stacje robocze wraz z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi, serwera bazy danych, oprogramowania medycznego i biurowego,

4. zakup wyposażenia niemedycznego:

     a/ po stronie polskiej – w ramach wyposażenia Sali multimedialnej,

          b/ po stronie rosyjskiej – wyposażenie w sprzęt laboratoryjny – stoły, krzesła, szafy na dokumenty itp.

II.  Część „miękka”, na którą składały się:

1.      spotkania studyjne wyjazdowe przeznaczone do kontroli realizacji poszczególnych etapów projektu,

2.    organizowanie międzynarodowych konferencji poświęconych problemom związanym z występowaniem gruźlicy jako choroby reaktywującej się nie na obszarze objętym wsparciem, ale również w innych zakątkach współczesnego świata,

3.    organizacja stażu personelu medycznego przeznaczone do wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z problemami w leczeniu gruźlicy występującymi po obu stronach granicy,

4.    publikację informacji z przeprowadzonych spotkań i konferencji.

Łączne koszty projektu wyniosła 4.189.700,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne 4.184.100,00 zł oraz koszty niekwalifikowalne 5.600,00 zł. Kwota wsparcia stanowi 90,00% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 3.765.690,00 zł. Każdy z partnerów wnosi 50% udział w łącznych kosztach projektu tj. po 2.082.050,00 zł.

Projekt zrealizowany

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

  loga

Projekt „Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia” o łącznej całkowitej wartości 3 031 396,09 zł oraz zakładanym dofinansowaniu ze środków UE na poziomie 85%, złożonych w ramach RPO WiM 2007-2013 (w konkursie nr 01/09/3.2.1), po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskał 69 punktów (na 80 pkt możliwych) i w ramach sporządzonej lw dniu 07.09.2009 r. listy rankingowej, na 9 kwalifikujących się wniosków zajmuje egzekwo pierwsze miejsce.

Projekt zrealizowano

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie” o łącznej całkowitej wartości 1 797 539,02 zł oraz zakładanym poziomie dofinansowaniu ze środków UE na poziomie 85%, złożonych w ramach RPO WiM 2007-2013 (w konkursie nr 01/09/7.2.1), po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskał 70 punktów (na 80 pkt możliwych) i w ramach sporządzonej w dniu 04.09.2009 r. listy rankingowej, na 15 kwalifikujących się wniosków zajmuje ex'aequo czwarte miejsce.

Projekt zrealizowano

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie - etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Celem projektu była poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksowa informatyzacja Szpitala. Dzięki realizacji projektu wdrożone zostaną następujące e-Usługi:

1/ eRejestracja – możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni; dostęp do wszystkich udostępnionych grafików szpitala + eKolejka – dostęp do informacji o statusie  pacjenta w kolejce oczekujących w poradni lub szpitalu lub procedury medyczne i planowanym terminie przyjęcia oraz ogólnej kolejce oczekujących; automatyczna integracja z systemem informatycznym i prowadzonych w nim kolejkach oraz grafikach dostępności

2/ eDokumentacja – możliwość udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, obrazów, itp.; W przypadku uruchomienia modułu

3/ eRecepty – możliwość zamawiania recept przez przewlekle chorych (ewentualnie wbudowanie funkcji w eRejestrację – wizyty receptowe)

 4/ eKomunikacja – moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, informacje związane z promocją zdrowia, profilaktyką), także w przypadku przypomnień o zbliżających się badaniach, na które pacjent jest zarejestrowany także poza eRejestracją, za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług

 5/ Portal WWW - System WebCMS całej witryny placówki z kanałami RSS, zintegrowana z e-Usługami, na której można będzie zamieszczać dodatkowe materiały informacyjne o świadczonych usługach, strukturze placówek, itp. + eNewsletter – nowości i promocja w zakresie ofert i profilaktyki dla zarejestrowanych

Projekt  zrealizowano

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dzięki oszczędnościom z przetargów unijnych zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu naszego kolejnego projektu pt. „Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno- rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Dzięki pomocy unijnej oraz samorządu szpital  wyremontował budynek mieszkalno-gospodarczy znajdujący się na terenie szpitala. Powstało tam:

-  Ambulatorium Onkologiczne wyposażone w specjalistyczne łóżka-fotele do sali chemioterapii, tacę reanimacyjną, kardiomonitor i aparat EKG,   reduktory tlenu;

-  Gabinet Badań Czynnościowych, w którym umieszczony będzie pletyzmograf i spirometr;

-  Gabinet Oddziału Rehabilitacji Dziennej wyposażony m.in. w laser ze skanerem, Aquavibron oraz urządzenie do krioterapii.

Części pomieszczeń gospodarczych w piwnicy i mieszkalnych II-go piętra została zaadaptowana na pomieszczenia socjalne pacjentów Ambulatorium Onkologicznego i Oddziału Rehabilitacji Dziennej oraz personelu medycznego. W wyremontowanym budynku zamontowana została także winda dla pacjentów.

Inwestycja wyniosła ok. 2,4 mln zł, z  czego 1,7 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Inwestycja zostanie zakończona w połowie 2013 roku.

Projekt  zrealizowano

____________________________________________________________________________________________________________________________