Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA

Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowanymi polegającymi na wewnętrznej przebudowie pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo – towarowej w ramach zadania pn. Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1- „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”.

Szczegółowy zakres i opis robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z   załącznikami (w tym dokumentacja projektowa i umowa) znajdująca się na stronie http://www.pulmonologia.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne-i-konkursy/zamowienia publiczne/961-postepowanie-nr-doz-383-2-2018-na-wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-projektu-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-28-02-2018-termin-skladania-ofert.

Wszelkie zapytania dotyczące przygotowania Oferty należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem, w terminie do dnia 27.03.2018 r.

Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ Oferta – dotyczy: DOZ.383.9.2018”

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na adres Zamawiającego, nie później niż do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78

10 – 357 Olsztyn

(Sekretariat)