Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Uwaga! W Formularzy ofertowym, w punkcie 1, Zamawiający wymaga aby łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia podana została w kwocie brutto.

Znak sprawy: DOZ.383.13.2017

Data: 13.09.2017

Dotyczy: dostawy tlenu medycznego ciekłego i sprężonego, dzierżawa zbiornika kriogenicznego na tlen medyczny ciekły.

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej, obejmującej:

1. Sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiornika w ilości łącznej 126 000 kg przez okres 36 m-cy. Dostawy winny następować każdorazowo po powiadomieniu telefonicznym bądź faxem w terminie do 72 godzin od   zgłoszenia zamawianej ilości.

2. Sukcesywne dostawy tlenu sprężonego w butlach wykonawcy o łącznej ilości 1200 m3 przez okres 36 m-cy. Dostawy winny następować każdorazowo po powiadomieniu telefonicznym bądź faxem w terminie do 24 godzin od   zgłoszenia zamawianej ilości.

Zamawiający wymaga dostaw następujących butli z tlenem sprężonym:

  1. 40 litrowych o poj. 6,3 m³ (dostawy po 13 butli jednorazowo),
  2. 10 litrowych o poj. 1,6 m³ (dostawy 10 butli jednorazowo).

3. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na tlen medyczny ciekły. Oczekiwana pojemność ok. 3000 - 3500 kg tlenu. Czynsz powinien obejmować wszelkie koszty związane                       z eksploatacją, a w szczególności dostawę zbiornika, montaż na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie, instalację i podłączenie do sieci tlenu w budynku tlenowni, uruchomienie oraz dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, a także naprawy, i konserwacje i przeglądy techniczne.

Cena dostawy za 1 kg lub m3 tlenu powinna obejmować wszelkie koszty związane z dostawą, a w szczególności koszt tlenu, transport, rozładunek, koszt butli.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnianą do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.
  2. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Aktualne na dzień składania oferty zezwolenie na prowadzenie Hurtowni gazów medycznych.

Termin realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem „DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO”, najpóźniej do dnia 20.09.2017 roku, do godz.: 12:00 w budynku głównym szpitala, III piętro, sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami :

Jan Być – tel. (89) 532 29 03,

Marta Kin-Malesza – tel. (89) 532 29 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z upoważnienie Dyrektora

Teresa Sadowska-Wołkowicka