Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 459 595 990 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie ogłasza przetarg na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w Szpitalu, z przeznaczeniem na działalność handlową na okres  6 miesięcy.

I. Przeznaczenie lokalu:

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, włączając wyroby ortopedyczne o pow. 26 m² .

II. Warunki wynajmu lokalu:

 1. Najemca wyposaży lokal użytkowy na własny koszt w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.
 2. Najemca będzie prowadził działalność zgodnie z określonym wyżej przeznaczeniem.
 3. Najemca musi prowadzić działalność gospodarczą w branży obejmującej zakres przeznaczenia lokalu.
 4. Okres realizacji umowy 6 m-cy , z możliwością przedłużenia.
 5. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty dodatkowe naliczone przez wynajmującego związane z utrzymaniem lokalu tj. za: energię elektryczną. Opłaty naliczane będą wg aktualnych cen stosowanych przez dostawców w/w mediów.
 6. Wynajmujący zastrzega prawo zmiany warunków przetargowych oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

III. Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena za wynajem lokalu - 100%.
 2. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną (netto) za 1m² czynszu najmu.

IV. Dokumenty wymagane od składającego ofertę:

 1. Oferta pisemna zawierająca proponowaną stawkę czynszu najmu (netto) – za 1m².
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami dotyczącymi najmu lokalu i zgadza się zawrzeć umowę najmu na warunkach wskazanych w ogłoszeniu i umowie sporządzonej przez Wynajmującego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do       rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Pełnomocnictwo/a udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
 1. Podpisany (zaakceptowany) Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego ofertę.

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia, otrzymać można w Dziale Obsługi Szpitala, tel. 089 532 29 03. Lokal można oglądać codziennie, w godz. od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Działem Obsługi Szpitala – (tel. jak wyżej)

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, w terminie do dnia 07.05.2021 roku do godz.1000. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „ OFERTA NA NAJEM LOKALU”.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, Budynek Administracji, pok. nr 315, dnia 07.05.2021 roku o godz.: 1030.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od otwarcia ofert poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej.

                                                                                                                                Irena Petryna

                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                         

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf2021-04-29
Pobierz plik (Projekt umowy najmu.pdf)Projekt umowy najmu.pdf2021-04-29
Pobierz plik (Protokół.pdf)Protokół.pdf2021-05-10