Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

                                                                         ZAPROSZENIE

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE

ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu parkingów przeznaczonych na

miejsca parkingowe

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego z dn. 23.04.1964 r.

I. Tryb postępowania:

przetarg ofertowy pisemny.

II. Okres dzierżawy:

36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III. Opis przedmiotu postępowania

1. Informacje ogólne:

- Teren objęty postępowaniem przetargowym przedstawiony jest na planie sytuacyjnym ( do wglądu w Dziale Obsługi Szpitala)

2. Warunki stawiane Dzierżawcy:

- Przedstawienie koncepcji rozmieszczenia parkomatów i systemu pobierania opłat za parkowanie. ( sugerujemy 3 parkomaty, do 15 minut parkowanie niepłatne)

- Obsługa klientów parkingu przez odpowiednio umundurowanych i przeszkolonych pracowników

- Ponoszenie kosztów uruchomienia, konserwacji, napraw, zakupów biletów parkingowych

- Stosowne ubezpieczenie i ochrona parkingów

- Prowadzenie ewidencji sprzedaży działalności parkingu

- Kompleksowe sprzątanie i odśnieżanie parkingu

- Dbałość o estetykę i funkcjonalność parkingów

- System rozliczania ze Szpitalem według wskaźnika procentowego dla szpitala od kwoty    miesięcznie zainkasowanej od parkujących.

- Zwolnienie z opłat pojazdów osób zatrudnionych przez szpital (Karta identyfikacyjna)

- Minimalny wskaźnik do zapłaty dla szpitala: minimum 30 % przychodów uzyskiwanych przez Dzierżawcę z tytułu parkowania pojazdów na terenie SPZGiChP.

IV. Informacje dotyczące wymagań co do sposobu sporządzenia, składania i otwarcia

ofert.

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim.

2. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w zaproszeniu oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie.

Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej oraz napisem: „za zgodność z oryginałem”.

3. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z oznaczeniem przedmiotu przetargu: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ - PARKINGI”.

4. Strony oferty winny być ponumerowane i czytelnie oznaczone. Załączniki oferty stanowią jej integralną część.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Dzierżawcy, a każda strona oferty powinna być parafowana.

6. Każdy oferent przedstawi tylko jedną ofertę. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej otwarcia.

7. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego ogłoszenia pod rygorem odrzucenia.

8. Dopuszcza się wezwanie oferenta do uzupełnienia oferty.

9. Oferta nie spełniająca warunków przetargu i nie uzupełniona w terminie podlega odrzuceniu.

10. Oferty należy składać do dnia 11.08. 2020 r. do godz. 10.00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, sekretariat pok. 311. Za datę złożenia oferty uważa się chwilę jej wpływu do sekretariatu.

11. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej obok sekretariatu w dniu 11.08.2020 o godz.10.15.

12. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym czynszem (najwyższy wskaźnik procentowy od przychodów uzyskiwanych przez Dzierżawcę z tytułu parkowania pojazdów na terenie SPZGiChP). W przypadku wpłynięcia ofert z jednakową stawką, organizator przetargu ma prawo wzywania oferentów do złożenia dodatkowych ofert.

13. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 13 sierpnia 2020r.

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni na wskazany w ofercie adres e-mail.

14. Do oferty należy dołączyć:

  • Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnianą do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy wg wzoru opracowanego przez Wydzierżawiającego.
  • Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
  • Aktualny dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilności na kwotę co najmniej 200.000 zł.

15. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn bądź wydłużenia terminu jego rozstrzygnię

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf2020-07-30
Pobierz plik (Parking formularz ofertowy RP.doc)Parking formularz ofertowy RP.doc2020-07-30