Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

DOS.382.7.2018

     PRZETARG  PISEMNY NA  WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni lokalowej o powierzchni 52 m2 składającą się z 3 pomieszczeń biurowych na parterze budynku „D” znajdującego się w obrębie Szpitala przy ul. Jagiellońskiej 78 w Olsztynie z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub medyczną na okres nie przekraczający 3 lat.

              I. Warunki wynajmu lokalu:

 1. Najemca przeprowadzi we własnym zakresie remont bieżący miejsca przeznaczonego na lokal użytkowy na własny koszt,
 2. Najemca będzie prowadził działalność zgodnie z przeznaczeniem lokalu .
 3. Najemca musi prowadzić działalność gospodarczą w branży obejmującej zakres przeznaczenia lokalu.
 4. Wywoławcza stawka za czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej (w stosunku miesięcznym - wynosi 30,00 zł (netto).
 5. Stawka czynszu obejmuje koszt ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz nieczystości komunalnych.
 6. Okres realizacji umowy – do 3 lat.
 7. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty dodatkowe naliczone przez Wynajmującego związane z utrzymaniem lokalu t.j. za energię elektryczną w przypadku  zainstalowania za zgodą wynajmującego urządzeń energochłonnych. Opłaty naliczane będą wg aktualnych cen stosowanych przez dostawców w/w mediów.
 8. Szczegółowy rozkład powierzchni określa plan pomieszczeń budynku (załącznik nr 2 do ogłoszenia). UWAGA: Wynajmujący dopuszcza składanie ofert na powierzchnią oferowaną do wynajmu; określoną w pkt 9.
 9. Możliwe jest składanie ofert na       pomieszczenia w sposób następujący:
 1. Pokój nr 3 o pow. 17 m2 oraz pokój nr 4 o pow. 25m2 – łącznie na oba pokoje
 2. Pokój nr 5 o pow. 9,5 m2   łącznie z pokojem nr 3 nr 4

II. Kryteria wyboru oferty:

Cena za wynajem lokalu - 100%.

              IV. Dokumenty wymagane od składającego ofertę:

 1. Oferta zawierająca wskazanie najmowanych pomieszczeń, ich powierzchnię, stawkę miesięczną (netto i brutto) za czynsz najmu – za 1m².
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami dotyczącymi najmu lokalu i zgadza się zawrzeć umowę najmu na warunkach wskazanych w ogłoszeniu i umowie sporządzonej przez Wynajmującego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Pełnomocnictwo/a udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat.
 1. Podpisany (zaakceptowany) Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia .

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego ofertę.

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia, otrzymać można w Dziale Obsługi Szpitala, tel. 089 532 29 03, fax 089 532 29 79.   Wizji lokalnej miejsca przeznaczonego pod wynajem lokalu można dokonać codziennie, w godz. od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z Kierownikiem Działu Obsługi Szpitala – Panem Janem Być (tel. jak wyżej).

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, w terminie do dnia 30.07.2018 roku do godz.12:00. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „ OFERTA NA NAJEM LOKALU w budynku”D” – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 30.07.2018 ROKU DO GODZ.: 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, Budynek „A” Dział Obsługi Szpitala, III piętro pokój 315, dnia 30.07.2018 roku o godz.: 12:30.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 31.07.2018r. poprzez umieszczenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz na stronie internetowej szpitala.

                                                                                                               Dyrektor   Irena Petryna

Załączniki:

Nr 1 – projekt umowy najmu

Nr 2 - plan pomieszczeń budynku

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Projekt umowy najmu.doc)Projekt umowy najmu.doc2018-07-24
Pobierz plik (Rzut parteru - bryła D.pdf)Rzut parteru - bryła D.pdf2018-07-24